ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวนของราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย

Main Article Content

สโรชา อนุกูล
เยาวเรศ เชาวนพูนผล
กรรณิกา แซ่ลิ่ว

บทคัดย่อ

ความผันผวนของราคายางพาราส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมผลิตยาง  การศึกษานี้มุ่งศึกษาความผันผวนราคายางพารา รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง GARCH และ GARCH-X ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายวันของราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 (1,605 ชุดข้อมูล) โดยมีข้อมูลตัวแปรที่กำหนดเป็นตัวภายนอกของแบบจำลอง ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (หยวน/บาท) ราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก จากการวิเคราะห์ความผันผวนของราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย พบว่า อัตราแลกเปลี่ยน และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ไม่มีผลต่อความผันผวนของราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ มีผลต่อความผันผวนของราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 อย่างมีนัยสำคัญที่ช่วงความเชื่อมั่นที่ 99 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Apergis, N. and A. Rezitis. 2011. Food price volatility and macroeconomic factors: Evidence from GARCH and GARCH-X estimates. Journal of Agricultural and Applied Economics 43(1): 95-110.

Bollerslev, T. 1986. Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. Journal of Econometrics 31(3): 307-327.

Box, G.E.P., M.J. Gwilym, C.R. Gregory and M.L. Greta. 1970. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 5th ed. John Wiley & Sons Inc., San Francisco. 709 p.

Chiangkwa, S. 2009. Exports of dried chips to China: Factors that affect demand for exports and adaptation of farmers who planted Tapioca. M.S. Thesis. Thammasart University, Bangkok. 96 p. (in Thai)

Choocheun, S. 2009. Factors affecting the price of natural rubber ribbed smoked sheet (RSS) No.3 on the Agricultural Exchange of Thailand. M.S. Thesis. Ramkhamhaeng University, Bangkok. (in Thai)

Committee on Agriculture and Cooperatives. 2018. Overview of rubber in Thailand (Online). Available: https://www.senate.go.th/document/Ext20561/20561091_0004.PDF (June 10, 2020). (in Thai)

Daengkanit, A., P. Tengsuwan, A. Intong and W. Soonthornsanit. 2017. The analysis of import situation and assess the competitiveness of Thai rubber and competitors in the Chinese market including important market of the world. (Online). Available: http://www.raot.co.th/download/research_report_62.pdf (June 10, 2020). (in Thai)

Engle, R.F. 1982. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica 50(4): 987-1007.

Kitticharoonwit, P. 2018. This increasing of oil prices may not help to pull the prices of rubber and sugar up as well. (Online). Available: https://www.scbeic.com/th/detail/product/4798 (June 10, 2020). (in Thai)

Lee, T.H. 1994. Spread and volatility in spot and forward exchange rates. Journal of International Money and Finance 13(3): 375-83.

Lertsiwanont, P. 2017. Factor affecting export prices of ribbed smoked sheet No.3 at port of Bangkok. M.S. Thesis. Thammasart University, Bangkok. 79 p. (in Thai)

Office of Agricultural Economics. 2021. Situation and trends of important agricultural products. Article. Office of Agricultural Economics, Bangkok. 242 p.

Pisitsupakul, K. 2014. Thailand rubber market and rubber pricing. Focused and Quick (FAQ) Issue 90. Bank of Thailand, Bangkok. 10 p. (in Thai)

Royal Thai Government. 2022. (Online). Thailand rubber price. Available: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/55351 (June 19, 2022). (in Thai)

Rubber Authority of Thailand (RAOT). 2022. Thailand rubber price. (Online). Available: http://www.raot.co.th/rubber2012/menu5.php (June 19, 2022). (in Thai)

Sengsawas, K. 2011. Comparison of factors affecting the price of natural rubber ribbed smoked sheet No.3 in the Agricultural Futures Exchange of Thailand and Foreign Futures Exchange market. M.S. Thesis. Kasetsart University, Bangkok. 92 p. (in Thai)

Singvejsakul, J., Y. Chaovanapoonphol and B. Limnirankul. 2021. Modeling the price volatility of cassava chips in Thailand: Evidence from Bayesian GARCH-X estimates. Economies 9(3): 132, doi: 10.3390/economies9030132.

Thamthieng, S. 2008. An analysis of the price of Thai rubber in view of the world oil crisis. M.S. Thesis. Ramkhamhaeng University, Bangkok. 102 p. (in Thai)