สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน วารสารเกษตรฉบับนี้เป็นปีที่ 38 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของปีที่ 38  โดยประกอบด้วยบทความทางวิชาการที่มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยทั้งหมด จำนวน 12 เรื่อง ประกอบด้วย สาขาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร 1 เรื่อง ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 1 เรื่อง สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 เรื่อง สาขาปฐพีศาสตร์ 1 เรื่อง สาขาพืชสวน 3 เรื่อง สาขาพืชไร่ 3 เรื่อง สาขาสัตวศาสตร์ 2 เรื่อง

เผยแพร่แล้ว: 2022-09-28

ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพต่อคุณลักษณะเนื้อสัมผัสของเฟต้าชีสจากน้ำนมแพะ

โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์, กฤษณะ ศรีวิลัย, รุ่งทิวา ประสงค์ทรัพย์ , มาลัยพร วงค์แก้ว , เอกรินทร์ อินประมูล

319-329

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวนของราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย

สโรชา อนุกูล, เยาวเรศ เชาวนพูนผล, กรรณิกา แซ่ลิ่ว

345-356

อัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสที่เหมาะสมสำหรับข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกในดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สายชล สุขญาณกิจ, โสภิดา สุขญาณกิจ, สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์, ธนวรรณ พาณิชพัฒน์

357-368

ผลผลิตและคุณภาพการบริโภคของสายพันธุ์มะเขือเทศเชอร์รีลูกผสมชั่วที่ 1 ที่ปลูกภายใต้โรงเรือนพลาสติกตาข่ายและโรงเรือนระบบปิด

จันทร์สุดา โหมดนอก, ณัฐริกา บดีรัฐ, ธนิดา ถาน้อย, จุฑามาศ คุ้มชัย, พัชราภรณ์ สุวอ, ธัญญารัตน์ ตาอินต๊ะ, สุชีลา เตชะวงค์เสถียร, นครินทร์ จี้อาทิตย์

381-392

ความสัมพันธ์ระหว่างสีและสารออกฤทธิ์สำคัญทางชีวภาพของไม้ดอกประดับแปลง

ชลลดา ศรีคำวัง, สรณะ สมโน, พงศกร ศุภกิจไพศาล, มาลัยพร วงค์แก้ว

393-404

ผลของการจัดการน้ำและปุ๋ยไนโตรเจนต่อปริมาณโพรลีนในใบ ในแต่ละระยะการเจริญเติบโตของข้าวหอมพื้นเมืองไทย

ชุติมา วิริยา, เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ศันสนีย์ จำจด, ต่อนภา ผุสดี

405-417

อิทธิพลของการเสริมแคโรทีนอยด์สังเคราะห์ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสีไข่แดงของเป็ดไข่

สุพจน์ โกเมนเอก, ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ , สมบัติ ประสงค์สุข , ธีรวิทย์ เป่ยคำภา

449-460