ผลของฟอสฟอรัสต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของโป๊ยเซียน

Main Article Content

วุฒิพงษ์ แปงใจ
สายชล สุขญาณกิจ

บทคัดย่อ

ฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่มีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของไม้ประดับ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพดอกของโป๊ยเซียน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จำนวน 3 ซ้ำ 6 ตำรับทดลอง ดังนี้ ตำรับทดลองที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส ตำรับทดลองที่ 2 ถึง 6 ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอัตรา 25, 50, 100, 200 ละ 400 มิลลิกรัม P2O5 ต่อกิโลกรัม (วัสดุปลูก) ตามลำดับ ผลการทดลองพบว่า การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอัตราที่แตกต่างกันมีผลให้ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และคลอโรฟิลล์รวมในโป๊ยเซียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ขณะที่ความสูงและความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในใบพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) การให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอัตราที่สูงขึ้นส่งผลให้จำนวนดอกต่อต้นเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 400 มิลลิกรัม P2O5 ต่อกิโลกรัม (วัสดุปลูก) ให้จำนวนดอกต่อต้นมากที่สุด (8.67 ± 2.31 ดอกต่อต้น) ในทางตรงข้ามอัตราการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสที่เพิ่มสูงขึ้นกลับมีผลให้ดอกโป๊ยเซียนมีขนาดเล็กลง ทั้งนี้การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 100 มิลลิกรัม P2O5 ต่อกิโลกรัม (วัสดุปลูก) ให้ค่าความกว้างดอก จำนวนช่อดอก และจำนวนดอกต่อต้นไม่แตกต่างจากตำรับทดลองที่ให้ค่าดังกล่าวสูงที่สุด ดังนั้นการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 100 มิลลิกรัม P2O5 ต่อกิโลกรัม (วัสดุปลูก) จึงเป็นอัตราการใส่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูกโป๊ยเซียน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Attanandana, T. and J. Chanchareonsook. 1999. Practice and Manual of Soil and Plant Analysis. Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok, 108 p. (in Thai)

Bumphenyoo, W. and S. Ruamrungsri. 2003. Deficiency of mineral nutrients in Globba spp. Journal of Agriculture 19(2): 116-124. (in Thai)

Caspersen, S. and K.J. Bergstrand. 2020. Phosphorus restriction influences P efficiency and ornamental quality of poinsettia and chrysanthemum. Scientia Horticulturae 267: 109316, doi: 10.1016/j.scienta.2020.109316.

Department of Agricultural Extension. 2023. Ornamental Plants: Crown of thorns. (Online). Available: http://www.agriinfo.doae.go.th/year60/plant/rortor/ornament/poysian.pdf (March 15, 2023). (in Thai)

Dharmanitivedya, S. 2019. Pigment extraction from plant leaves for physiology studies. Naresuan Agriculture Journal 16(1): 73-81. (in Thai)

El-Sawy, M.M., I.A. El-Garhi, A.S. Metwally and A.S. Elrys. 2015. Phosphorus nutrition of wheat plant grown on a calcareous soil as affected by application of nitrogen and humate fertilizers. Middle East Journal of Applied Sciences 5(4): 975-983.

Faculty of Agriculture, Chiang Mai University. 2011. The Manual for the Competition of Ornamental Plants, Garden, Adenium and Crown

of Thorns. (Online). Available: https://www.agri.cmu.ac.th/2017/files/Download/50010055.pdf (December 10, 2011). (in Thai)

Jakkawanchai, P. 1996. Crown of Thorns. Pat Book Co.Ltd., Nonthaburi. 128 p. (in Thai)

Khandan-Mirkohi, A., M.K. Schenk and M. Fereshtian. 2015. Study on phosphorus supply management of poinsettia grown in peat-based substrate. Journal of Agricultural Science and Technology 17(1): 179-188.

Kidsadawanich, H. and S. Ruamrungsri. 2005. Nitrogen, phosphorus and potassium deficiency in Freesia spp. Journal of Agriculture 21(3): 197-204. (in Thai)

Kuo, S. 1996. Phosphorus. pp. 869-919. In: D.L. Sparks, A.L. Page, P.A. Helmke, R.H. Loeppert, P.N. Soltanpour, M.A. Tabatabai, C.T. Johnston and M.E. Sumner (eds.). Methods of Soil Analysis Part 3: Chemical Methods. Soil Science Society of America, Inc., Madison, Wisconsin.

Land Classification Division and FAO Project Staff. 1973. Soil Interpretation Handbook for Thailand. Land Classification Division, Land Development Department, Bangkok. 169 p.

Land Development Department. 2010. Operating Manual: Analysis Process of Plant, Fertilizer and Soil Amendment. (Online). Available:https://www.ldd.go.th/PMQA/2553/Manual/OSD-07.pdf (November 16, 2020). (in Thai)

Osotsapar, Y. 2015. Plant Nutrition. Kasetsart University Press, Bangkok. 548 p. (in Thai)

Poruksa, R. and A. Krasaechai. 1997. Genetic inheritance of crown of thorns (Euphobia splendens Bojer ex Hook.f.). Journal of Agriculture 13(1): 1-8. (in Thai)

Poudyal, S., J.S. Owen Jr., T.D. Sharkey, R.T. Fernandez and B. Cregg. 2021. Phosphorus requirement for biomass accumulation is higher compared to photosynthetic biochemistry for three ornamental shrubs. Scientia Horticulturae 275: 109719, doi: 10.1016/j.scienta.2020.109719.

Ruamrungsri, S., H. Kidsadawanich, R. Kijkar, P. Kansan and T. Phornsawatchai. 2009. Effects of nitrogen, phosphorus and potassium on growth and development of Gladiolus hybrida. Journal of Agriculture 25(1): 31-39. (in Thai)

Sukyankij, S., C. Khongsud and T. Panich-pat . 2023. Responses of phosphorus applications in two cultivars of Thailand’s dwarf yard-long beans. Current Applied Science and Technology 23(4), doi: 10.55003/cast.2023.04.23.012.

Sukyankij, S., S. Samithiarporn, T. Pluemphuak and T. Panich-pat. 2018. Effects of biochar and Fe-EDTA on yield, nutrient uptake and iron translocation in Lettuce (Lactuca sativa var.crispa). KKU Science Journal 46(4): 732-743. (in Thai)

Whipker, B.E. and P.A. Hammer. 1994. Determination of injurious phosphorus levels in poinsettias. Hort Science 29(2): 85-87.

Wongsnansilp, T., N. Juntawong and Z. Wu. 2016. Effects of phosphorus on the growth and chlorophyll fluorescence of a Dunaliella salina strain isolated from saline soil under nitrate limitation. Journal of Biological Research 89: 5866, doi: 10.4081/jbr.2016.5866.

Xu, H.X., X.Y. Weng and Y. Yang. 2007. Effect of phosphorus deficiency on the photosynthetic characteristics of rice plants. Russian Journal of Plant Physiology 54: 741-748.