สวัสดีปี 2567 วารสารเกษตรฉบับนี้เป็นปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2567 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความทางวิชาการที่มีต้นฉบับเป็นภาษาไทย จำนวน 13 เรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย สาขาปฐพีศาสตร์ 3 เรื่อง สาขาพืชสวน 3 เรื่อง สาขาโรคพืช 1 เรื่อง สาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 2 เรื่อง สาขาวิชากีฏวิทยา 1 เรื่อง สาขาสัตวศาสตร์ 2 เรื่อง สาขาสัตว์น้ำ 2 เรื่อง สาขาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร 1 เรื่อง

เผยแพร่แล้ว: 2024-01-31

ความเข้มข้นของโลหะหนักในพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจร จังหวัดนครปฐม

เกวลิน ศรีจันทร์, ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ศิริสุดา บุตรเพชร, ธรรมธวัช แสงงาม

29-45

ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของพืชพรรณและความชอบต่อพื้นที่ดูดซับน้ำฝน: บทบาทของความรับรู้เชิงธรรมชาติและความปลอดภัยในสหรัฐอเมริกา

พงศกร ศุภกิจไพศาล, เอกชัย ใยพิมล, จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ, วิภาวี สุรินทร์เซ็ง, ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ

75-83

การตรวจพบไวรัสสาเหตุโรคใบจุดและใบย่นในสตรอว์เบอร์รี พันธุ์พระราชทาน 80 ที่ปลูกในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นพดล ปนธะรังษี, ศิรินภา ไชยพล, ประไพพิศ สุวิทย์ชยานนท์, เกวลิน คุณาศักดากุล, นิวัฒน์ ขันโท

85-99

ผลของการเสริมสารสกัดกัญชงในน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรที่อุณหภูมิเย็น

กัญญาณัฐ ไชยวรรณ์, วาที คงบรรทัด, พชรพร ตาดี, ตะวัน ฉัตรสูงเนิน, วรรณลักษณ์ ถาวร, พัชรี พรมตัน, วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์

139-151

ผลของการเสริมกรดแกมมาแอมิโนบิวทีริกในอาหารต่อความเครียดจากการขนส่งและการเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

ยุพรัตน์ อินบำรุง, อรพินท์ จินตสถาพร, ศรีน้อย ชุ่มคำ, ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์

169-183