องค์ประกอบทางโภชนะและพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของเศษเหลือเครื่องในสัตว์ปีกในไก่ประดู่หางดำและไก่กระดูกดำโครงการหลวง

Main Article Content

ธีรเจต พิงคะสัน
วรันทร์ธร สิทธิสอน
บุญล้อม ชีวะอิสระกุล
สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์เพื่อหาองค์ประกอบทางโภชนะและพลังงานใช้ประโยชน์ (Metabolizable energy; ME) ของเศษเหลือเครื่องในสัตว์ปีก (Poultry offal waste; POW) เมื่อฆ่าเชื้อ POW โดยใช้หม้อนึ่งแรงดัน พบว่า มีโภชนะคิดเป็นร้อยละวัตถุแห้ง (% DM) ดังนี้ โปรตีน (crude protein; CP), ไขมัน (ether extract; EE), เยื่อใย (crude fiber; CF), เถ้า (ash) และสารไร้ไนโตรเจนที่ละลายได้ในน้ำ (nitrogen free extract; NFE) เท่ากับ 66.57, 23.35, 1.01, 4.90 และ 4.16% ตามลำดับ โดยมีพลังงานรวม (Gross energy; GE) เท่ากับ 6.520 kcal/g DM หาค่า ME โดยแบ่งเป็น 2 การทดลองใช้ไก่เพศผู้โตเต็มวัย 2 สายพันธุ์ คือ ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำกับไก่กระดูกดำมูลนิธิโครงการหลวงการทดลองที่ 1 ใช้วิธีบังคับให้กินวัตถุดิบทดสอบ (POW) เพียงอย่างเดียวด้วย (single force-feeding method) การทดลองที่ 2 ใช้วิธีแทนที่อาหารพื้นฐาน (substitution method) ด้วย POW ที่ระดับ 0, 2, 4 และ 8 % จากนั้นใช้สมการถดถอย (linear regression equation) ทำนายค่า ME ผลพบว่า ค่า ME จากไก่ทั้ง 2 สายพันธุ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวิธีการ พบว่า การบังคับให้กิน POW มีค่า ME สูงกว่าการทำนายโดยใช้สมการถดถอย (4.226 ± 0.079 vs. 4.073 ± 0.015 kcal/g DM, R- square = 0.99) และพบว่า ค่า ME ที่ได้จากการ-ทำนายใกล้เคียงกับค่า ME เมื่อใช้ POW แทนที่อาหารพื้นฐานที่ระดับ 8 % (4.059 kcal/g DM) ซึ่งอาจบ่งบอกระดับการใช้ที่เหมาะสมในอาหารสัตว์ปีกได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

AOAC. 2005. Official Methods of Analysis. 18th ed. Association of Official Analytical Chemists. Gaithersburg, Maryland.

Bureau of Livestock. 2022. Number of slaughterhouses in Thailand (Online). Available: https://certify.dld.go.th /certify/index.php/th/2021-08-25-02-54-50/66-2016-05-18-06-09-08/1695-2022-05-18-03-12-46 (July 13, 2023). (in Thai)

Campbell, G.L., L.D. Campbell and R. Blair. 1983. Calculation of metabolizable energy for ingredients incorporated at low levels into a reference diet. Poultry Science 62(4): 705-707.

Cheva-Isarakul, B. and S. Tangtaweewipat. 1990. Nutritive value of sunflower seeds in poultry diet. pp. 61-72. In: Proceedings of 28th Kasetsart University Annual Conference: Animals, Veterinary Medicine and Fisheries. Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

Cheva-Isarakul, B., S. Tangtaweewipat and P. Sangsrijun. 2001. Chemical composition and metabolizable energy of mustard meal. pp. 153-160. In: Proceedings of 39th Kasetsart University Annual Conference. Animals and Veterinary Medicine. Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

Chinese National Standard. 2000. Determination of Amino Acids in Feeds, GB/T 18246-2000, China Standard Press, Beijing.

D’ Agostini, P., P.C. Gomes, L.F.T. Albino, H.S. Rostagno and L.M. Sá. 2004. Values of chemical and energy composition of some feedstuffs for broiler chicks. Revista Brasileira de Zootecnia 33(1): 128-134. (in Portuguese)

Dale, N. and H.L. Fuller.1984. Correlation of protein content of feedstuffs with the magnitude of nitrogen correction in true metabolizable energy determinations. Poultry Science 63(5): 1008-1012.

Dale, N., B. Fancher, M. Zumbado and A. Villacres. 1993. Metabolizable energy content of poultry offal meal. Journal of Applied Poultry Research 2(1): 40-42.

Diarra, S.S., D. Sandakabatu, D. Perera, P. Tabuaciri and U. Mohammed. 2015. Growth performance and carcass yield of broiler chickens fed commercial finisher and cassava copra meal-based diets. Journal of Applied Animal Research 43(3): 352-356.http://dx.doi.org/10.1080/09712119.2014.978774.

Eyng, C., R.V. Nunes, H.S. Rostagno, L.F.T. Albino, C.G.V. Nunes and L.D.G. Bruno. 2010. Chemical composition, energetic values and real digestible amino acid of different viscera meals for poultry. Revista Brasileira de Zootecnia 39(4): 779-786.

(in Portuguese)

Farrell, D.J. 1978. Rapid determination of metabolisable energy of foods using cockerels. British Poultry Science 19(3): 303-308.

Feedipedia. 2012. Animal feed resources information system (Online). Available: https://www.feedipedia.org/node/12474 (August 14, 2022).

Giri, S.S., S.K. Sahoo and S.N. Mohanty. 2010. Replacement of by-catch fishmeal with dried chicken viscera meal in extruded feeds: effect on growth, nutrient utilisation and carcass composition of catfish Clarias batrachus (Linn.) fingerlings. Aquaculture International 18(4): 539-544.

Khieokhajonkhet, A. and N. Detpan. 2019. Effects of replacement of fishmeal protein by chicken viscera meal protein on growth performance and feed efficiency in hybrid catfish (Clarias microcephalus x C. gariepinus). Khon Kaen Agriculture Journal 47(1): 95-104. (in Thai)

LECO. 2018. AC500 Bomb calorimeter. (Online). Available: https://leco.co.th/product/ac500-bombcalorimeter (August 24, 2022). (in Thai)

McIntosh, J.I., S.J. Slinger, I.R. Sibbald and G.C. Ashton. 1962. Factors affecting the metabolizable energy content of poultry feeds: 7. The Effects of Grinding, Pelleting and Grit Feeding on the Availability of the Energy of Wheat, Corn, Oats and Barley; 8. A Study on the Effects of Dietary Balance. Poultry Science 41(2): 445-456.

McNaughton, J.L., J.D. May and A.C. Strickland. 1976. Compositions of poultry offal meals from various processing plants. Poultry Science 56(5): 1659-1661.

McNaughton, J.L., H.A. Pasha, E.J. Day and B.C. Dilworth. 1977. Effect of pressure and temperature on poultry offal meal quality. Poultry Science 56(4): 1161-1167.

Miller, W.S. 1974. The determination of metabolizable energy. pp. 91-112. In: T.R Morris and B.M. Freeman (eds.). Energy Requirements of Poultry. British Poultry Science Ltd., Edinburgh.

NRC. 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th ed. National Academy Press, Washington, D.C. 176 p.

Nunes, R.V., H.S. Rostagno, P.C. Gomes, C.G.V. Nunes, L.F.T. Albino, P.C. Pozza, M. A. Dionizio and M.S. de Araújo. 2006. Energetic values of different feedstuffs of animal origin for poultry. Revista Brasileira de Zootecnia 35(Suppl.4): 1752-1757. (in Portuguese)

Oyewole, S.O.O. and R.I. Salami. 1997. Replacement value of poultry visceral offal meal in the diet of broiler chickens. Nigerian Journal of Animal Production 24(2): 116-123.

Park, J.G., B.S. Song, J.H. Kim, J.N. Park, I.J. Han, H.J. Hwang, M.W. Byun, H.Y. Cho, Y.W. Kim, J.H. Mah and J.W. Lee. 2010. Effect of autoclaving and irradiation on microbiological safety and quality of ready-to-eat bulgogi. Korean Journal for Food Science of Animal Resources 30(5): 780-786.

Rocker, M.M., M.J. Lewis, T.S. Mock, D.S. Francis, F. Bellagamba, V.M. Moretti, G.P. Quinn, R.P. Smullen and G.M. Turchini. 2021. Poultry offal meal production conditions impact meal quality and digestibility in Atlantic salmon (Salmo salar). Aquaculture 542: 736909, doi: 10.1016/j.aquaculture.2021.736909.

Romoser, G.L. 1955. Studies on feather meal, poultry by-product meal and methionine in broiler rations. Feedstuffs 27(18): 48-50.

Sahraei, M., H. Lootfollahian and A. Ghanbari. 2012. Effect of poultry by product meal on performance parameters, serum uric acid concentration and carcass characteristics. Iranian Journal of Applied Animal Science 2(1): 73-77.

Salami, R.I. and S.O.O. Oyewole.1997. Evaluation of poultry visceral offal meal as a substitute for fish meal in grower pullets’ diets. Nigerian Journal of Animal Production 24(1): 20-25.

Senkoylu, N., H.E. Samli, H. Akyurek, A. Agma and S. Yasar. 2005. Performance and egg characteristics of laying hens fed diets incorporated with poultry by-product and feather meals. Journal of Applied Poultry Research 14(3): 542-547.

Sibbald, I.R. 1976. A bioassay for true metabolizable energy in feedingstuffs. Poultry Science 55(1): 303-308.

Sibbald, I.R. 1979. Metabolizable energy evaluation of poultry diets. pp. 35-50. In: W. Haresign and D. Lewis (eds.), Recent Advances in Animal Nutrition-1979: Studies in Agricultural and Food Sciences. Butterworths, London.

Sibbald, I.R., J.D. Summers and S.J. Slinger. 1960. Factors affecting the metabolizable energy content of poultry feeds. Poultry Science 39(3): 544-556.

Steel, R.G.D., J.H. Torrie and D.A. Dickey. 1997. Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach. 3rd ed. McGraw-Hill Book Co. Inc., New York. 666 p.

Tangtaweewipat, S. and R. Elliott. 1989. Nutritional value of pigeon pea (Cajanus cajan) meal in poultry diets. Animal Feed Science and Technology 25(1-2): 123-135. https://doi.org/10.1016/0377-8401(89)90113-2.

Tangtaweewipat, S., T. Vearasilp and B. Cheva-Isarakul. 1988. Metabolizable energy value of ground paddy and ground pigeon pea determined by regression and single feeding methods in poultry diets. Journal of Agriculture 4(2): 108-121. (in Thai)

Udedibie, A.B.I., G. Anyanwu, U.I. Ukpai and A.J. Oyet. 1988. Poultry offal meal as a protein supplement for laying hens and finisher broilers. Nigerian Journal of Animal Production 15(1): 103-109.

USDA. 2023. Livestock and poultry world markets and trade (Online). Available: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf (July 15, 2023).

Wisman, E.L., C.E. Holmes and R. W. Engel. 1958. Utilization of poultry by-products in poultry rations. Poultry Science 37(4): 834-838.