ผลของการเสริมยีสต์ออโตไลเซทในอาหารต่อการเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันภายใต้สภาวะความเครียดภายหลังการเหนี่ยวนำด้วยโรควิบริโอ ในกุ้งขาวแวนนาไม (<I>Litopenaeus vannamei</I>)

Main Article Content

พัชรพร จันทร์รอด
อรพินท์ จินตสถาพร
ศรีน้อย ชุ่มคำ
ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์

บทคัดย่อ

การศึกษาผลการเสริมยีสต์ออโตไลเซทในอาหารต่อการเติบโตและภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไม วางแผนทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) จำนวน 3 ชุดทดลอง ชุดทดลองละ 5 ซ้ำ โดยเสริมยีสต์ออโตไลเซทที่ระดับ 0, 0.1 และ 0.2 % ในอาหารสำเร็จรูปที่ถูกเคลือบด้วยพลูลูแลน เลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาสที่ความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร จำนวน 15 ถัง มีปริมาตรน้ำ 500 ลิตรต่อถัง เป็นเวลา 65 วัน จากนั้นเหนี่ยวนำความเครียดโดยฉีดเชื้อวิบริโอซิส โดยใช้เชื้อ Vibrio parahaemolyticus ความเข้มข้น 2.6 x 104 CFU /ml เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ผลพบว่า การเสริมยีสต์ออโตไลเซทที่ระดับ 0 - 0.2 % มีผลให้กุ้งขาวแวนนาไมมีน้ำหนักใกล้เคียงกัน (P > 0.05) มีค่าเฉลี่ย 10.67 - 11.41 กรัมต่อตัว ในสภาวะปกติกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ออโตไลเซทมีปริมาณเม็ดเลือด สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ 0.2 % มีปริมาณเม็ดเลือดรวมสูงที่สุด 10.40 ± 0.44 x 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ภายหลังได้รับความเครียดจากเชื้อวิบริโอซิส กุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ออโตไลเซทมีกิจกรรมซูเปอร์ออกไซด์ดิสมูเตสสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ดังนั้น การเสริมยีสต์ออโตไลเซทในอาหารที่ปริมาณ 0.1 -  0.2 % สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในสภาวะปกติและภายหลังได้รับเชื้อวิบริโอพาราฮีไมไลติคัส

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

พัชรพร จันทร์รอด, ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 

 

อรพินท์ จินตสถาพร, ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

ศรีน้อย ชุ่มคำ, คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี

 

 

ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

 

 

References

Aguirre-Guzman, G., J.G. Sanchez-Martinez, A.I. Campa-Cordova, A. Luna-Gonzalez and F. Ascencio. 2009. Penaeid shrimp immune system. The Thai Journal of Veterinary Medicine 39(3): 205-215.

Andrews, S.R., N.P. Sahu, A.K. Pal, S. C. Mukherjee and S. Kumar. 2011. Yeast extract, brewer’s yeast and spirulina in diets for Labeo rohita fingerlings affect haemato-immunological responses and survival following Aeromonas hydrophila challenge. Research in veterinary science 91(1): 103-109.

Amorim, M., J.O. Pereira, D. Gomes, C.D. Pereira, H. Pinheiro and M. Pintado. 2016. Nutritional ingredients from spent brewer's yeast obtained by hydrolysis and selective membrane filtration integrated in a pilot process. Journal of Food Engineering 185: 42-47.

Biswas, G., H. Korenaga, R. Nagamine, T. Kono, H. Shimokawa, T. Itami and M. Sakai. 2012. Immune stimulant effects of a nucleotide-rich baker's yeast extract in the kuruma shrimp, Marsupenaeus japonicus. Aquaculture 366-367: 40-45.

Chong, R.S.-M., B. Vaseeharan and A. Iswarya. 2022. Crustacean immunology. pp 13-26. In: F.S.B. Kibenge, B. Baldisserotto and R. S.-M. Chong (eds.). Aquaculture Pathophysiology Volume II. Crustacean and Mollusks Diseases. Academic Press, London.

Di Giulio, R.T., W.H. Benson, B.M. Sanders and P.A. Van Veld. 2020. Biochemical mechanisms: metabolism, adaptation, and toxicity. pp. 523-561. In: G.M. Rand (ed.). Fundamentals of Aquatic Toxicology. CRC Press, Boca Raton.

Ellis, A.E. 1990. Lysozyme assays. pp. 101-103. In: J.S. Stolen, T.C. Fletcher, D.P. Anderson, B.S. Roberson and W.B. Van Muiswinkel (eds.). Techniques in Fish Immunology. SOS Publications, Fair Haven.

El-Saadony, M.T., M. Alagawany, A.K. Patra, I. Kar, R. Tiwari, M. A. Dawood, K. Dhama and H.M. Abdel-Latif. 2021. The functionality of probiotics in aquaculture: An overview. Fish & shellfish immunology 117: 36-52.

Hassan, H.M.M. 2011. Antioxidant and immunostimulating activities of yeast (Saccharomyces cerevisiae) autolysates. World Applied Sciences Journal 15(8): 1110-1119.

Jin, M., J. Xiong, Q.-C. Zhou, Y. Yuan, X.-X. Wang and P. Sun. 2018. Dietary yeast hydrolysate and brewer's yeast supplementation could enhance growth performance, innate immunity capacity and ammonia nitrogen stress resistance ability of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei). Fish and Shellfish Immunology 82: 121-129.

Jiravanichpaisal, P., B.L. Lee and K. Söderhäll. 2006. Cell-mediated immunity in arthropods: Hematopoiesis, coagulation, melanization and opsonization. Immunobiology 211(4): 213-236.

Langkapon, P. 2023. Marine shrimp products in 2022. (Online). Available: https://www.fisheries.go.th/strategy/fisheconomic/pages/fish%20shrimp.html (May 20, 2023). (in Thai)

Lara-Flores, M., M.A. Olvera-Novoa, B.E. Guzmán-Méndez and W. López-Madrid. 2003. Use of the bacteria Streptococcus faecium and Lactobacillus acidophilus, and the yeast Saccharomyces cerevisiae as growth promoters in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture 216(1-4): 193-201.

Licona-Jain, A., Á. Campa-Córdova, A. Luna-González, I.S. Racotta, M. Tello and C. Angulo. 2020. Dietary supplementation of marine yeast Yarrowia lipolytica modulates immune response in Litopenaeus vannamei. Fish & Shellfish Immunology 105: 469-476.

Ma, S., X. Wang, W. Gao, W. Xu, W. Zhang and K. Mai. 2020. Effects of yeast autolysate in the practical diet on the growth performance, immune response, and disease resistance of Pacific white shrimp. Journal of Aquatic Animal Health 32(3): 109-115.

Noble, T.H., M. Rao, M. Briggs, A.P. Shinn, C. Simon and J.W. Wynne. 2021. Novacq™ improves survival of Penaeus vannamei when challenged with pathogenic Vibrio parahaemolyticus causing acute hepatopancreatic necrosis disease. Aquaculture 545:737235, doi: 10.1016/j.aquaculture.2021.737235.

Rairat, T., N. Chuchird, A. Keetanon, P. Carcano, M. Comi and W. Koppe. 2022. Effects of dietary yeast-derived nucleotide and RNA on growth performance, survival, immune responses, and resistance to Vibrio parahaemolyticus infection in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei). Aquaculture Reports 27:101352, doi: 10.1016/j.aqrep.2022.101352.

Rattanapun, E. 2019. Costs and retures of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei BOONE, 1931) culture in Surat Thani province after the effects of EMS disease. Technical Paper. Surat Thani Provincial Office, Department of Fisheries, 67 p. (in Thai)

Rungrassamee, W., Y. Kingcha, Y. Srimarut, S. Maibunkaew, N. Karoonuthaisiri and W. Visessanguan. 2014. Mannooligosaccharides from copra meal improves survival of the Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) after exposure to Vibrio harveyi. Aquaculture 434: 403-410.

Shi, L., Y. Ren, C. Zhang, W. Yue and F. Lei. 2018. Effects of organic selenium (Se-enriched yeast) supplementation in gestation diet on antioxidant status, hormone profile and haemato-biochemical parameters in Taihang Black Goats. Animal Feed Science and Technology 238: 57-65.

Shurson, G.C. 2018. Yeast and yeast derivatives in feed additives and ingredients: Sources, characteristics, animal responses, and quantification methods. Animal Feed Science and Technology 235: 60-76.

Smith, V.J. and K. Söderhäll. 1991. A comparison of phenoloxidase activity in the blood of marine invertebrates. Developmental & Comparative Immunology 15(4): 251-261.

Song, Y.L and Y.T. Hsieh. (1994). Immunostimulation of tiger shrimp (Penaeus monodon) hemocytes for generation of microbicidal substances: analysis of reactive oxygen species. Developmental & Comparative Immunology 18(3): 201-209.

Supamattaya, K., J. Raungsri, S. Kiriratnikom and N. Suanyuk. 2000. Immune system in black tiger shrimp, Penaeus monodon Fabricius: VI. Effect of diseases on immuno-physiological function and blood components in black tiger shrimp (Penaeus monodon Fabricius). Songkhlanakarin Journal of Science and Technology 22(Suppl.): 615-621. (in Thai)

Takii, K., S.I. Akiyama, T. Maoka, K. Hidaka, K. Otaka, M. Seoka and H. Kumai. 2004. Evaluation of dietary yeast autolysates for red sea bream, Pagrus major. Aquaculture Science 52(4): 387-394.

Ukeda, H., D. Kawana, S. Maeda and M. Sawamura. 1999. Spectrophotometric assay for superoxide dismutase based on the reduction of highly water-soluble tetrazolium salts by xanthine-xanthine oxidase. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 63(3): 485-488.

Vargas-Albores, F. and G. Yepiz-Plascencia. 2000. Beta glucan binding protein and its role in shrimp immune response. Aquaculture 191(1-3): 13-21.

Zhang, J., Y. Liu, L. Tian, H. Yang, G. Liang and D. Xu. 2012. Effects of dietary mannan oligosaccharide on growth performance, gut morphology and stress tolerance of juvenile Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei. Fish and Shellfish Immunology 33(4): 1027-1032.

Zhang, R., Y. Jiang, L. Zhou, Y. Chen, C. Wen, W. Liu and Y. Zhou. 2019. Effects of dietary yeast extract supplementation on growth, body composition, non-specific immunity, and antioxidant status of Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis). Fish and Shellfish Immunology 86: 1019-1025.

Zheng, L., S. Xie, Z. Zhuang, Y. Liu, L. Tian and J. Niu. 2021. Effects of yeast and yeast extract on growth performance, antioxidant ability and intestinal microbiota of juvenile Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei). Aquaculture 530:735841, doi: 10.1016/j.aquaculture.2020.735941.