ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดบุรีรัมย์

Main Article Content

ปาริชาติ บัวแก้ว
ไชยธีระ พันธุ์ภักดี

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร ในจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างคือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองหงส์ อำเภอหนองกี่ และอำเภอลำปลายมาศ จำนวน 76 คน จากจำนวน 94 คน ที่ได้ใบรับรองระบบการผลิตตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพรจากกรมวิชาการเกษตร ตามฐานข้อมูลปี พ.ศ. 2565 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Krejcie and Morgan เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพด้วยการทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2566 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงอนุมานด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุด้วยวิธีปกติ (enter) ผลการวิเคราะห์พบว่า เกษตรกรมีการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพรอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 และ 0.05 ได้แก่ การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและความหลากหลายของช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสาร ตามลำดับ ซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์จะนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการวางแผน ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Akkaya, F., R. Yalcin and B. Ozkan. 2006. Good agricultural practices (GAP) and its implementation in Turkey. Acta Horticulturae 699: 47-52.

Bansal, A., V. Chhabra, R.K. Rawal and S. Sharma. 2014. Chemometrics: A new scenario in herbal drug standardization. Journal of Pharmaceutical Analysis 4(4): 223-233.

Bansal, G., N. Suthar, J. Kaur and A. Jain. 2016. Stability testing of herbal drugs: Challenges, regulatory compliance and perspectives. Phytotherapy Research 30(7): 1046-1058.

Bhoyen, K. 2019. Aging society: Opportunities for the future sustainable business. Journal of Management Science Review 21(1): 201-209. (in Thai)

Buriram Provincial Agriculture and Cooperatives Office. 2020. Agriculture and cooperatives Buriram province plans (2018-2022). (Online). Available: https://www.opsmoac.go.th/buriram-strategic-files422791791887 (August 18, 2022). (in Thai)

Buriram Provincial Office. 2020. Buriram province plans (2018-2022). (Online). Available: https://data.go.th/dataset/plan-pr-br-61-63 (March 15, 2023). (in Thai)

Chen, S.-L., H. Yu, H.-M. Luo, Q. Wu, C.-F. Li and A. Steinmetz. 2016. Conservation and sustainable use of medicinal plants: Problems, progress, and prospects. Chinese Medicine 11: 37, doi: 10.1186/s13020-016-0108-7.

Department of Agriculture. 2022. GAP online. (Online). Available: https://gap.doa.go.th/ (August 15, 2022). (in Thai)

Department of Agricultural Extension. 2023. Annual report fisical year (2022). Department of Agricultural Extension, Bangkok. 100 p. (in Thai)

Department of International Trade Promotion. 2022. Thailand trading report. (Online). Available: http://tradereport.moc.go.th/Report/Default.aspx?Report=TradeThExportMonthly (February 21, 2023). (in Thai)

Department of Traditional and Alternative Medicine. 2016. Master Plan with the Development of Thai Herbs No. 1 (2017-2021). Department of Traditional and Alternative Medicine, Nonthaburi. 200 p. (in Thai)

Kanokhong, K., N. Rattanawan and P. Jeerat. 2019. Adoption of crop growing methods under the standards of good agricultural practice (GAP) of farmers, Mon Ngo Royal Project Development Center Mae Tang district, Chiang Mai. Journal of Agricultural Research and Extension 36(1): 75-84. (in Thai)

Khumdee, N., B. Limnirankul, R. Sirisunyaluck and P. Suebpongsung. 2022. Factors affecting good agricultural practices of quality strawberry farmers, Samoeng district, Chiang Mai province. Journal of Agriculture 38(2): 201-208. (in Thai)

Kigatiira, K.K., H.K. Mberia and K.W. Ngula. 2018. The effect of communication channels used between extension officers and farmers on the adoption of Irish potato farming. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 8(4): 373-387.

Krejcie, R.V. and D.W. Morgan. 1970. Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement 30(3): 607-610.

Laosutsan, P., G.P. Shivakoti and P. Soni. 2019. Factors influencing the adoption of good agricultural practices and export decision of Thailand’s vegetable farmers. International Journal of the Commons 13(2): 867-880.

Li, X. and X. Wu. 2021. The impact of social norms on rice farmers’ behavior of organic fertilizers application: Mediating effect of value perception and moderating effect of education level. International Journal of Low-carbon Technologies 16(4): 1492-1503.

Maneechoti, S. and D. Athinuwat. 2019. Success impacts on organic farming in small farmer community in Nakhon Sawan province. Thai Journal of Science and Technology 8(6): 596-608. (in Thai)

Office of Permanent Secretary Ministry of Commerce. 2022. Thailand trading report. (Online). Available: http://www.ops3.moc. go.th/infor/Export/recode_export_rank/report.asp (January 26, 2022). (in Thai)

Phromkiang, J., K. Kanokhong, S. Fongmul and P. Kruekum. 2020. Knowledge and practice in accordance with good agricultural practice of farmers growing mulberry in Chalermprakiat district, Nan province. Journal of Agricultural Research and Extension 37(1): 52-63. (in Thai)

Phuseeorn, S. 2018. SPSS application for research data analysis. 8th ed. Taksila Printing, Mahasarakham. 391 p. (in Thai)

Saggar, S., P.A. Mir, N. Kumar, A. Chawla, J. Uppal, Shilpa and A. Kaur. 2022. Traditional and herbal medicines: Opportunities and challenges. Pharmacognosy Research 14(2): 107-114.

Senanayake, S.S. and R.M.S.D. Rathnayaka. 2017. Analysis of factors affecting for adoption of good agricultural practices in potato cultivation in Badulla district, Sri Lanka. AGRIEAST: Journal of Agricultural Sciences 10: 1-5.

Singh, P.A., S.D. Desai and J. Singh. 2018. A review on plant antimicrobials of past decade. Current Topics in Medicinal Chemistry 18(10): 812-833.

Sookplung, D., C. Thawornratana and A. Jai-aree. 2022. Factors affecting organic farming of farmers in Suphan Buri province. Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences 5(3): 1166-1184. (in Thai)

Tilman, D., K.G. Cassman, P.A. Matson, R. Naylor and S. Polasky. 2002. Agricultural sustainability and intensive production practices. Nature 418(6898): 671-677.

Wongsa, K. 2021. Rice cultivation practice according to organic agriculture standaras of farmers in Pan district, Chiang Rai province. M.S. Thesis. Maejo University, Chiang Mai. 129 p. (in Thai)