การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ ปริมาณฟีนอลิกรวม และรอยพิมพ์ โครมาโตกราฟีของกะเม็งตัวเมีย กะเม็งตัวผู้ และกระดุมทองเลื้อย

Main Article Content

รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์
นิศารัตน์ สังคะรัมย์
บรรลือ สังข์ทอง

บทคัดย่อ

กะเม็งตัวเมีย กะเม็งตัวผู้ และกระดุมทองเลื้อย เป็นพืชในวงศ์ Asteraceae ด้วยลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน อาจเกิดความเข้าใจผิด นำไปสู่การใช้สมุนไพรไม่ถูกต้นได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดน้ำและ ethanol ของพืชทั้งสาม ได้แก่ ฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa และ Methicillin-resistant S. aureus (MRSA) ด้วยวิธี broth dilution method ฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยวิธียับยั้งการสร้าง nitric oxide ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ปริมาณฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu และรอยพิมพ์โครมาโตกราฟีด้วยวิธี TLC ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดของพืชทั้งสามมีฤทธิ์ต้านเชื้อค่อนข้างต่ำ สารสกัด ethanol ยับยั้งการสร้าง nitric oxide ดีกว่าสารสกัดน้ำและยามาตรฐาน diclofenac อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยกระดุมทองเลื้อยมีฤทธิ์ดีที่สุด มีค่า IC50 33.43 ± 4.76 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัด ethanol กะเม็งตัวผู้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมมากกว่าสารสกัดอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) มีค่า EC50 43.48±1.00 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และปริมาณฟีนอลิกรวม 55.46±7.18 มิลลิกรัม GAE ต่อสารสกัด 1 กรัม พืชทั้ง 3 ชนิดมีรอยพิมพ์โครมาโตกราฟีที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากะเม็งตัวเมีย กะเม็งตัวผู้ และกระดุมทองเลื้อย มีความแตกต่างกันทั้งฤทธิ์ทางชีวภาพและเอกลักษณ์ทางเคมี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Original Articles

References

Akeyothinwong, K., Sakkayawong, N. and Damrianant, D. (2020). Antioxidant activity and bioactive compounds of Kameng (Eclipta prostrata Linn.) extracts. Thai Journal of Science and Technology, 9(1), 45-57.
Arunachalam, G., Subramanian, N., Pazhani, G.P. and Ravichadran, V. (2009). Anti-inflammatory activity of methanolic extract of Eclipta prostrata L.(Astearaceae). African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 3(3), 97-100.
Aryal, S., Baniya, M.K., Danekhu, K., Kunwar, P., Gurung, R. and Koirala, N. (2019). Total phenolic content, flavonoid content and antioxidant potential of wild vegetables from western Nepal. Plants (Basel),8(4), 96.
Balekar, N., Nakpheng, T., Katkam, N.G. and Srichana, T. (2012). Wound healing activity of entkaura-9(11),16-dien-19-oic acid isolated from Wedelia trilobata (L.) leaves. Phytomedicine, 19(13), 1178-1184.
Balekar, N., Nakpheng, T., Katkam, N.G. and Srichana, T. (2014). Wedelia trilobata L.: A phytochemical and pharmacological review. Chiang Mai Journal of Science, 41(3), 590-605.
Caichompoo, W., Uamnuch, P., Sangsawee, K. and Lertsatitthanakorn, P. (2020). Development of beads containing anti-methicillin-resistant Staphylococcus aureus essential oils. Journal of Science and Technology, 1(1), 24-34.
Dai, J. (2010). Plant phenolics extraction, analysis and their antioxidant and anticancer properties. Molecules Journal. 15, 7313-7352.
eFloras. (2008). Flora of China. Retrieved March 29, 2020 from http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_ id=130944
Gerlach, A.L., Gadea, A., Silveira, R.M., Clerc, P. and Devehat, F.L. (2018). The Use of anisaldehyde sulfuric acid as an alternative spray reagent in TLC analysis reveals three classes of compounds in the genus Usnea Adans. (Parmeliaceae, lichenized Ascomycota). Preprints. doi: 10.20944/preprints201802.0151.v1
Ghosh, P., Sil, P. and Thakur, S. (1987). Spray reagent for the detection of coumarins and flavonoids on thin-layer plates. Journal of Chromatography A, 403, 285-287.
Govindappa, M., Naga, S.S., Poojashri, M.N., Sadananda, T.S. and Chandrappa, C.P. (2011). Antimicrobial, antioxidant and in vivo anti-inflammatory activity of ethanol extract and active phytochemical screening of Wedelia trilobata (L.) Journal of Pharmacognosy and Phytotherapy, 3. 43-51.
Jahan, R., Al-Nahain, A., Majumder, S. and Rahmatullah, M. (2014). Ethnopharmacological significance of Eclipta alba (L.) Hassk. (Asteraceae), International Scholarly Research Notices. Doi: 10.1155/2014/385969
Jaisin, Y. (2016). Ka-meng– A Review. Thai Journal of Pharmacology, 38(2), 30-47. (In Thai)
Karthikumar, S., Vigneswari, K. and Jegatheesan, K. (2007). Screening of antibacterial and antioxidant activities of leaves of Eclipta prostrata (L.). Scientific Research and Essays. 2(4), 101-104.
Le, D.D., Nguyen, D.H., Ma, E.S., Lee, J.H., Min, B.S., Choi, J.S. and Woo, M.H. (2021). PTP1B inhibitory and anti-inflammatory properties of constituents from Eclipta prostrata L. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 44(3), 298-304.
Makchuchit, S., Rattarom, R. and Itharat, A. (2017). The anti-allergic and anti-inflammatory effects of Benjakul extract (a Thai traditional medicine), its constituent plants and its some pure constituents using in vitro experiments. Biomedicine & Pharmacotherapy, 89, 1018–1026.
Manohar, R.N, Padmaja, V., Kumar, P.S.S., Selvin, C.D.S. and Ancy, P. (2017). Compareing the pharmacological activities of Sphagneticola calendulaceae and Sphagneticola trilobata an over view. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 6(11), 457-467.
National Drug System Development Committee. (2013). National list of essential medicines (List of herbal medicine products), Retrieved March 29, 2020 from https://data.go.th/ dataset/0b502303-cf3e-4f0d-94d8-be84d741043b/resource/370aa664-3e9f-4015-8061-ff9f7080e95b/download/herbal_book_56.pdf
Nithin, R., Padmaja, V., Shaji, S., Shiji, S. and Ancy, P. (2018). Comparative study on antimicrobial activity of Wedelia chinesis and Wedelia calendulaceae. International Research Journal of Pharmacy and Medical Sciences, 1(3), 49-51.
Poornima, M.C. and Salman, M.I. (2021). Study of antioxidant properties and phytochemical constituents of Sphagneticola trilobata L. leaves extract. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 12(1), 569-75.
Prapaspong, B., Suwannapokin, S. and Chaiyaklang, U., editors (1999). Phathayasastra sangkhraha: Thai traditional Medicine. Bangkok: Kurusapa Business Organization. (in Thai)
Ryu, S., Shin, J.S., Jung, J.Y., Cho, Y.W., Kim, S.J., Jang, D. and Lee, K. (2013). Echinocystic acid isolated from Eclipta prostrata suppresses lipopolysaccharide-induced iNOS, TNF-alpha, and IL-6 expressions via NF-kappaB inactivation in RAW 2 6 4 .7 macrophages. Planta Medica, 79(12), 1031-1037.
Shamama, B., Avijit, M. and Saumya, D. (2017). Wedelia chinensis (Asteraceae) – An overview of a potent medicinal herb. World Journal of Pharmaceutical Research, 6(6), 488-496.
Sriwisase, W., Tesarin, E. and Pharueang, W. (2017). Plant identification, antimicrobial and anti-inflammatory activities of Eclipta prostrata (L.) L., Wedelia chinensis Merr. and Wedelia trilobata (L.) Hitchc. (Independent study). Maha Sarakham University, Faculty of Pharmacy. (in Thai)
Stapanavatr, W. and Karnjanabatr, B. (2010). Bacteriology and antibiotics usage in patients with diabetic foot infection. Vajira Medical Journal, 54(2), 199-208.
Supannapan, P., Vuthiphandchai V. and Nimrat, S. (2010). Efficiency of some commercial herb extracts and fresh herb extracts on inhibition of Staphylococcus aureus growth. Thai Journal of Toxicology, 25(1), 15-28.
Sureshkumar, S., Sivakumar, T., Chandrasekar, M. and Suresh, B. (2010). Investigating the anti-inflammatory and analgesic activity of leaves of Wedelia chinensis (Osbeck) Merr. in standard experimental animal models. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 5(2), 123-129.
Taddei, A. and Rosas-Romero, A.J. (1999). Antimicrobial activity of Wedelia trilobata crude extracts. Phytomedicine, 6(2), 133-134.
Tewtrakul, S., Subhadhirasakul, S., Tansakul, P., Cheenpracha, S. and Karalai, C. (2011). Anti-inflammatory constituents from Eclipta prostrata using RAW264.7 macrophage cells. Phytotherapy Research, 25(9). 131-136.
Temwiset, P., Thanasilangkul, B. and Chimpae, T. (2012). Thai medicinal plant properties, Vol.1. Nontha Buri: Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health. (in Thai)
Thao, N.P., Binh, P.T., Luyen, N.T., Cong, N.D., Dang, N.H. and Dat, N.T. (2019). Anti-inflammatory and cytotoxic activities of constituents from Wedelia trilobata (L.) Hitchc. Vietnam Journal of Chemistry, 57(1), 121-127.
Uthairung, A., Rattarom, R. and Mekjaruskul, K. (2020). Cosmeceutical applications of essential oils of Amomum biflorum Jack from whole plant and rhizome. Thai Journal of Science and Technology, 9(5), 680-692.
Xu, J., Wang, Z., Sun, L., Wang Y., Wang, Yi. and He, X. (2021). (3α)-3-(tiglinoyloxy)-ent-kaur-16-en-19-oic acid, isolated from Wedelia trilobata L., exerts an anti-inflammatory effect via the modulation of NF-κB, MAPK and mTOR pathway and autophagy in LPS-stimulated macrophages. Toxicology in Vitro, 73. doi: 10.1016/j.tiv.2021.105139
Yuan, F., Chen, J., Sun, P-p., Guan, S. and Xu, J., 2013, Wedelolactone inhibits LPS-induced pro-inflammation via NF-kappaB pathway in RAW 264.7 cells. Journal of Biomedical Science, 20(1), 84. doi: 10.1186/1423-0127-20-84
Zhang, Q., Zhang, J., Shen, J., Silva, A. Dennis, D.A. and Barrow, C.J. (2006). A simple 96-well microplate method for estimation of total polyphenol content in seaweeds. Journal of Applied Phycology, 18(3), 445-450.