เผยแพร่แล้ว: 2022-06-21

การควบคุมเลเซอร์พอยเตอร์สำหรับการตรวจจับบุคคลด้วยการเรียนรู้เชิงลึก

ภาริณีย์ อรุณศิริวัฒนา, จิราพร เกียรติวุฒิอมร, ชัยพิชิต คำพิมพ์

151-163