วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในด้านการศึกษาและวิจัยต่อไป

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ปีละ 12 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม) ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์) ฉบับที่ 3 (มีนาคม) ฉบับที่ 4 (เมษายน) ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม) ฉบับที่ 6 (มิถุนายน) ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม) ฉบับที่ 8 (สิงหาคม) ฉบับที่ 9 (กันยายน) ฉบับที่ 10 (ตุลาคม) ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน) และฉบับที่ 12 (ธันวาคม)

ISSN: 0858-4435

E-ISSN: 2651-1231

Vol.28 No.9 (September 2020)

Published: 2020-09-20

Performance of Crossover Operators in Genetic Algorithm for Variable Selection in Regression Analysis

พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย, ชญานิน อินกว่าง

1517-1533

Effect of Sputtered Current Ratio on Titanium Aluminum Nitride Films under DC Reactive Magnetron Co-Sputtering

สายัณห์ ผุดวัฒน์, พรพันธ์ ภารพ, กมล เอี่ยมพนากิจ, มติ ห่อประทุม, ธนัตถา รัตนะ

1534-1544

Application of Natural Reagent from Orchid Flower as Indicator for Volumetric Acid-base Titration

ธนิกานต์ สุขอร่าม, กนกวรรณ สกุลรุ่งฤทธิ์, จิดาภา จวนเจนการ, จุติมา ศิริบุญ, เพชรรัตน์ สิริศักดิ์วิสุทธิ์, โยษิตา เย็นสำราญ, สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม

1545-1557

Preparation and Application of Dried Almond Residue for Substitution of Almond Flour in Macaron

มานิสา ศรียังเล็ก, ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, น้องนุช ศิริวงศ์

1572-1584

Effects of Phe and JA on Growth and Secondary Metabolite Contents of Roselle Callus (Hibiscus sabdariffa L.) under Aseptic Conditions

เยาวพา จิระเกียรติกุล, ปพิชญา ขวานทอง, ภาณุมาศ ฤทธิไชย, อรุณพร อิฐรัตน์

1585-1594

Effect of Soil Microorganisms on Seed Germination and Seedling Growth of KDML 105 Rice Varieties

กิราภัส แสงทอง, ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ, อารมย์ จันทะสอน

1608-1616

Relationship between Physicochemical Changes of Hot Water-Treated Cantaloupe during Cold Storage

กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ, ไกรยศ แซ่ลิ้ม

1617-1626

Evaluation of Bioaerosols Concentrations in Mushroom, Swine and Poultry Farms: Case of Workers in Warinchamrab, Ubon Ratchathani

กานต์นลินญา บุญที, ยุภารัตน์ เครือวงษา, สิริวรัญญา ศรีษาคำกุลวัฒน์

1627-1641

Life Cycle Greenhouse Gases Emissions of Processed Frozen Chicken

วาริท เจาะจิตต์, ศิริอุมา เจาะจิตต์, ธนวิทย์ กุลรัตนรักษ์

1642-1654

Factors Related to Health Status among Public Health Staffs in Wiangsa District, Nan Province

วรรณนิภา สีรัง, ลภัสรดา หนุ่มคำ, ณิชมน รักกะเปา

1655-1668

Mass Balances of Biological Nutrient Removal with Extended Sludge Retention Time

ฉัตรลดา เพียซ้าย, นิตยา บุณเทียน, ธันย์ชนก พรดอน, Mohamad Padri

1683-1702

Alternatives for Sakom River Mouth Improvement

รัฐพล รุ่งโรจน์เจริญผล, สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง

1703-1716

Using Digital Image for Estimating Leaf Area of Rice

ณภัทร โรจนสกุล, รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์

1717-1724

View All Issues