วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในด้านการศึกษาและวิจัยต่อไป

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์) ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน) ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม) ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม) และฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม)

ISSN: 0858-4435

E-ISSN: 2651-1231

Vol.29 No.2 (March - April 2021)

Published: 2021-06-21

Using of Geographic Information System for Evaluation Agricultural Potential Land Class in Phetchaburi Province

สัตตบงกช ยอดแก้ว, ณัฐกร อินทรวิชะ, อติรัฐ มากสุวรรณ์

191-202

Effects of Dietary Essential Oils Supplementation on the Growth Performance, Blood Parameters, Non-Specific Immunity and Disease Resistance of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)

นพดล ศุกระกาญจน์, กฤษณะ เรืองคล้าย, พันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร

203-215

Effect of Medium, Type and Concentration of Sugar on In vitro Medium-Term Storage of Musa (ABB Group) ‘Namwa Pakchong 50’

น้ำเพชร พรหมสุวรรณ์, ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, อารยา อาจเจริญ เทียนหอม

216-225

Effect of Different Seed Weight of Oil Palm Variety SUP PSU 1 on Germination and Seedling Growth in Pre-Nursery

นาฎอนงค์ เมืองนาโพธิ์, วิชัย หวังวโรดม, ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

226-236

Effect of Hydrogen Peroxide on Quality of Squid (Loligo spp.)

ปทิตตา ก๋าวงค์, สวามินี ธีระวุฒิ

248-258

Effect of Salt Stress on Phenolic Contents and Antioxidant Activity of Germinated Brown Rice

ชุติมา แก้วพิบูลย์, ณวงศ์ บุนนาค

259-266

Biomass Production and Biochemical Compounds of Anabaenopsis elenkinii NUACC2.57 under Different Nitrogen Concentrations

วิทยา ทาวงศ์, พงศนาถ ผ่องเจริญ, ปฏิพัทธ์ สันป่าเป้า, ปิยวัฒน์ ปองผดุง, สุพัฒน์ พลซา

267-281

Osteoblast Proliferation with Andrographolide and the Development of Debittering Taste of Andrographis Tea Leaf

ณวงศ์ บุนนาค, ชุติมา แก้วพิบูลย์, สุชาดา จันทร์พรหมมา, ชลทิต สนธิเมือง, กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ

282-295

Adaptation of Birds to Nest on Buildings and Pylons

สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ

318-326

Formula Optimization for Producing High Fiber Puffed Snack Made from Sinlek Rice Flour, Black Sorghum Flour and Inulin

นิภาพร กุลณา, parisut, น้องนุช ศิริวงศ์, วศะพร จันทร์พุฒ

327-340

Effect of Naringin on Hepatic Oxidative Stress in High-fructose Fed-rats

พินทุ์สุดา สุมาริธรม, วชิราวดี มาลากุล

341-350

View All Issues