วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในด้านการศึกษาและวิจัยต่อไป

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์) ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน) ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม) ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม) และฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม)

ISSN: 0858-4435

E-ISSN: 2651-1231

Vol.31 No.1 (January - February 2023)

Published: 2023-02-28

Effect of Dielectric Barrier Discharge Plasma on Seed Germination and Seedling Growth of Chinese Kale

Panumart Rithichai, Yaowapha Jirakiattikul, Suthiya Chansri, Suebsak Suksaengpanomrung, Nopporn Poolyarat

40-49

Chemical Composition and Antioxidant Efficiency of Sesbania Flower Coated with Chilli Pastes

Papimon Prachongpun, Amporn Jamphon, Parisut Chalermchaiwat, Samoekhan Kampeera, Rangsita Chunhom

50-63

Secondary Metabolite Contents in Shoot Cultures of Holy Basil Purple Type (Ocimum sanctum L.)

Yaowapha Jirakiattikul, Jermaroon Autaijamsripon, Panumart Rithichai, Arunporn Itharat

64-72

DNA Markers Assisted Type Determination of Cannabis sp.

Chutima Kaewpiboon, Nawong Boonnak, Abdulwahab Salae

73-84

View All Issues