วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในด้านการศึกษาและวิจัยต่อไป

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์) ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน) ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม) ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม) และฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม)

ISSN: 0858-4435

E-ISSN: 2651-1231

Vol.29 No.1 (January - February 2021)

Published: 2021-04-29

An Efficiency of Bootstrap Confidence Intervals for Coefficient of Quartile Variation

พส สมบูรณ์, ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์

1-10

Analysis of Hyperthyroidism Mathematical Model

อนุสรณ์ หอมสุวรรณ, กาญจนา คำนึงกิจ

11-21

Prototype System of Non-Immigrant Visa

วิชุดา ไชยศิวามงคล, อรทัย เหล่าไพบูลย์

22-35

Influence of Natural Rubber/Modified Chitosan on Barrier, Thermal and Mechanical Properties of PLA Film Packaging

ปาณิศา แสงนาค, ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์, เพชรรุ้ง เสนานุช

46-61

Evaluation of Carbamate Pesticide Residues in Melons

พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร, วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

62-72

Effect of Sludge Retention Time on Behavior of the Acinetobacter spp.

ฉัตรลดา เพียซ้าย, นิตยา บุญเทียน, ธันย์ชนก พรดอน, Mohamad Padri

73-89

Callus Induction and Antioxidant Contents in Callus Cultures of Thunbergia laurifolia

เยาวพา จิระเกียรติกุล, ภาณุมาศ ฤทธิไชย, ขวัญข้าว เมืองเขียว, ปิยะมาศ ไพโรจน์

100-109

Effects of Processing and Heating on Antioxidant Activity and Quality of Riceberry Malted Beverage

สุนัน ปานสาคร, จตุรงค์ ลังกาพินธุ์

118-132

Effect of Pre-Treatments and Drying Temperatures on Physicochemical Properties and Microbial Counts of Dried Indigenous Vegetables

วิจิตรา เหลียวตระกูล, วชิรญา เหลียวตระกูล

133-146

Effect of Calcium Oxide on Growth and Sensory Quality of Linharn (Launaea sarmentosa)

ชัยภูมิ สุขสำราญ, สันติ สมัครกิจ

147-155

Effect of Hydropriming on Quality of Chia (Salvia hispanica L.) Seeds

ญาราภรณ์ ยังทรัพย์อนันต์, ปริยานุช จุลกะ, พิจิตรา แก้วสอน

156-166

View All Issues