วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในด้านการศึกษาและวิจัยต่อไป

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์) ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน) ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม) ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม) และฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม)

ISSN: 0858-4435

E-ISSN: 2651-1231

Vol.28 No.12 (December 2020)

Published: 2021-01-25

Approximate Confidence Interval for the Difference Binomial Proportions with Adjusted Newcombe Hybrid Score Method

นพวรรณ จงสง่ากลาง, Poliny Ung, พูลพงศ์ สุขสว่าง

2113-2127

Evaluating Laboratory Performance on Polarization and Color Tests of Sugar

อัญชนาพร เข็มทอง, ภัคดีภร พรมีฤทธิ์, รุ่งรดิศ สืบเรือง, ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ, นครินทร์ ศรีสุวรรณ, ครรชิต จุดประสงค์

2128-2141

Spectrophotometric Quantitative Determination of Total Lactones in Andrographis paniculata Leaves

ณวงศ์ บุนนาค, ชุติมา แก้วพิบูลย์

2142-2149

Utilization of Broken Rice for Rice Cracker Production

นรินทร์ เจริญพันธ์

2150-2163

Size and Cutting Pattern of Explant for Micropropagation of Musa (AA Group) ‘Kluai Khai Kasetsart 2’

พรนัชชา คงพันธุ์, อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์

2164-2172

Development of Gummy Jelly from Mesua ferrea Linn. Flower Extract

สุกัญญา เขียวสะอาด, สรัญญา ชวนพงษ์พานิช, อัศวิน ดาดูเคล

2185-2200

Zearalenone

เสาวลักษณ์ อดุลพัชราภรณ์, อวันวี เพชรคงแก้ว

2201-2216

Effect of Nanoemulsion Coating on Discoloration, Total Microbial Content and Sensory Property of Sea Bass (Lates calcarifer) Fillets during Chilled Storage

ศิริเนตร ชัยจันทร์, มนัส ชัยจันทร์, วรวรรณ พันพิพัฒน์, อติกร ปัญญา

2217-2235

Effect of Tamarind Kernel Powder on Physical and Antioxidant Properties of Extruded Riceberry Snack

นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, มาศอุบล ทองงาม, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์

2236-2248

Antioxidant and Anti-food Pathogen Properties in Food from Mycelium Culture of Wild Mushroom

ธารทิพย์ รัตนะ, ธนากร แสงสง่า

2249-2260

Effects of Drying Temperatures and Times on Antioxidant Contents and Their Activities of Centella asiatica (L.) Urb. Leaves

สุกัญญา จันทร์สุนะ, ลลิตา เจริญทรัพย์, เยาวพา จิระเกียรติกุล, พรชัย หาระโคตร

2261-2272

Simulation of Biogas Power Generation by Integrated Process of Tri-reforming and Fuel Cells

ครองขวัญ พูลบุญ, ศตวรรษ ฉิมวัย, วรณี มังคละศิริ, จิตติ มังคละศิริ

2293-2306

View All Issues