วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในด้านการศึกษาและวิจัยต่อไป

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์) ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน) ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม) ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม) และฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม)

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ : ไม่มี

ISSN: 3027-6357 (Print)

ISSN: 3027-6365 (Online)

Vol.32 No.1 (January-February 2024)

Published: 2024-02-29

The Anthocyanin Extract from Orchid Flower Used as an Acid-base Naked-eye Sensor

Sukanya Tongkhan, Kwannaree Thookpan, Sarinya Kumjorn, Samkhan Hobunthad, Thanyapan Hobanthad

1-11

In vitro Shoot Induction and Growth of Black Galangal (Alpinia nigra (Gaertn.) Burtt)

Banthita Pensuriya, Namfon Chachai, Manaschanok Katklangdon, Pongsakorn Nitmee, Rewat Chindachia, Surasit Wongsatchana, Tashita Pinsanthie, Teerawat Srisuk, ๋Jakkrit Sreesaeng, Jakkrit Sreesaeng

25-32

Biochar Production from Shuttlecocks by Hydrothermal Carbonization

Punyaphat Jinjo, Nurak Grisdanurak, Woraratana Pattaraprakorn

89-102

View All Issues