วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในด้านการศึกษาและวิจัยต่อไป

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ปีละ 12 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม) ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์) ฉบับที่ 3 (มีนาคม) ฉบับที่ 4 (เมษายน) ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม) ฉบับที่ 6 (มิถุนายน) ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม) ฉบับที่ 8 (สิงหาคม) ฉบับที่ 9 (กันยายน) ฉบับที่ 10 (ตุลาคม) ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน) และฉบับที่ 12 (ธันวาคม)

ISSN: 0858-4435

E-ISSN: 2651-1231

Vol.28 No.6 (June 2020)

Published: 2020-02-21

การวิเคราะห์การแจกแจงความล่าช้าของเที่ยวบินขาออก

นิษฐเนตร์ ขจรเทวาวงศ์, นวพร วิริยะปรีดา, ชลนที ปทุมอรทัย, กมล บุษบา

957-968

การประเมินคุณภาพและการจัดการแหล่งน้ำร่วมกับชุมชนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

สัมฤทธิ์ มากสง, มนสินี ดาบเงิน, กาญจนา เชียงทอง, ธงชัย สอนเพีย, ตรีสุคนธ์ เจริญชัยชาญกิจ

1014-1028

สมดุลมวลของซีโอดี ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในระบบกำจัดสารอาหารทางชีวภาพ

ฉัตรลดา เพียซ้าย, นิตยา บุญเทียน, ธันย์ชนก พรดอน, Mohamad Padri

1029-1048

ความสัมพันธ์ของการเกิดเห็ดเผาะกับพรรณไม้จากแปลงทดลองความถี่ไฟ ในป่าเต็งรัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

สุนันทา วิสิทธิพานิช, สิริรัตน์ จันทร์มหเสถียร, สันติ สาระพล, พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, มานพ ผู้พัฒน์, สุดชาย วิสิทธิพานิช

1049-1067

ชนิดและสัดส่วนตัวประสานต่อคุณภาพถ่านกะลาตาลโตนดอัดแท่งโดยใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก

อาคม ปะหลามานิต, พิสิฐ ทรงเลิศ, ภคินี ธงไชย, รวิสุดา แดงเปีย, สุเมธ ไชยประพัทธ์

1107-1125

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี

หรรษกร รอดศรีสมุทร, ทัศนีย์ เกตุการณ์, นพคุณ แสงเขียว, ชูศักดิ์ พรสิงห์, ประจวบ กล่อมจิตร, ทองแท่ง ทองลิ่ม

1138-1146

View All Issues