Published: 2017-04-28

การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านการอ่านของเด็กผ่านหนังสือปฐมวัย

รัชนู ทองทั่ว, ธิดาพร ศุภภากร, จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์

751-765

ระบบรักษาประสิทธิภาพการส่งพลังงานไฟฟ้าไร้สายด้วยการปรับความถี่เรโซแนนซ์อัตโนมัติ

วัชระ อมศิริ, พัฒนวี โพธิ์ทอง, ธนสร ภิญญธนาบัตร, วันชัย ไพจิตโรจนา

870-879