บรรณาธิการที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้

ราชบัณฑิต สาขาชีววิทยา

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ กิจทวี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.นภพร ทัศนัยนา

นักวิชาการอิสระ อดีตรองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จริยานุกูล

นักวิชาการอิสระ อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.นคร กกแก้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ โอทอง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์

สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา พิมเสน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช