ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

 • อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

 

  บรรณาธิการ

 • ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

 

  ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 • ดร.สาวิตรี ฤทธิ์ช่วย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

 

  กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย

 • ศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ โอทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 • ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

 

 

  กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา พิมเสน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 • ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

 

  ผู้จัดการวารสาร Journal Manager

 • นางสาวกันต์ฤทัย จรจรัส

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช