วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย (research article) และบทความวิชาการ (academic article) ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรับตีพิมพ์บทความในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งบทความทุกบทความที่ได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช “ต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารฉบับอื่น” พร้อมทั้งได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระ (peer review) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ท่าน ในรูปแบบผู้ประเมินอิสระและผู้แต่งไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (double-blind review) และกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน ทั้งนี้วารสารมีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

หมายเลข ISSN ฉบับตีพิมพ์ : 0125-2380      

หมายเลข ISSN ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ : 2672-958X

 

ขอความร่วมมือสมาชิกวารสาร Reset password ก่อนเข้าใช้ระบบ

2022-01-21

ขอความร่วมมือสมาชิกวารสาร ในทุกบทบาท ทั้งผู้เขียน ผู้ประเมิน และผู้อ่าน reset password ก่อนเข้าใช้ระบบในครั้งแรก โดยคลิกลิงก์  https://sso.tci-thaijo.org/ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://docs.google.com/document/d/1yKVbEU8IimfY3jgaDZhXhyzWRq02G-BfOQixogIsgqc/edit

Vol. 40 No. 2 (2021): July-December 2021 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

Published: 17-12-2021

View All Issues

Indexed in