วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

Journal Policies

Policies and Journal target

  1. Supporting any researches of the university
  2. Publishing the teacher and the general public works
  3. To create precise knowledge for develop local and universal knowledge

Vol. 38 No. 2 (2019): July-December 2019 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)

Published: 2019-12-27

Developement of Boiled Betong Chicken with Chinese Herbal Recipe การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่เบตงตุ๋นสมุนไพรจีน

อิทธิพร แก้วเพ็ง, รสกมล หมูดหยี, ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง, นัทวุฒิ รังสี

80-92

View All Issues

Indexed in tci