วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป  ดังนี้

  1. ยกเลิกหมายเลข ISSN: 0125-2380 (ฉบับตีพิมพ์)
  2. ยกเลิกหมายเลข ISSN: 2672-958X (ฉบับออนไลน์) โดยใช้หมายเลข ISSN ใหม่ : 3027-737X (Online) 
  3. ยกเลิกการตีพิมพ์วารสารเป็นรูปเล่ม โดยเผยแพร่วารสารในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์วารสารเพียงช่องทางเดียว