Announcements

 

เรียน ผู้แต่ง/ ผู้เขียน/ ผู้นิพนธ์ที่มีความประสงค์ส่งบทความเข้ารับการตีพิมพ์ในวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

เนื่องจากการประชุมของกองบรรณาธิการวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อยกระดับมาตรฐานของวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลที่สูงขึ้น (TCI กลุ่ม 1) ประกอบกับผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดแนวทางในการตีพิมพ์เผยแพร่ให้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องด้วยในปัจจุบันทางวารสารรับตีพิมพ์บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังนั้นทางกองบรรณาธิการฯ จึงมีมติในการกำหนดขอบเขตการตีพิมพ์บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตร์ โดยขอยกเลิกการรับตีพิมพ์บทความในวารสารด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งแต่ปี 2563 บัดนี้เป็นต้นไป

สืบเนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  ดังนั้นบทความที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จึงมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องและเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน โดยประเมินในรูปแบบผู้ประเมินบทความและผู้แต่งไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (double-blind review)

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองบรรณาธิการวารสารวิชชา

 

 

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2024-04-04

วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป  ดังนี้

  1. ยกเลิกหมายเลข ISSN: 0125-2380 (ฉบับตีพิมพ์)
  2. ยกเลิกหมายเลข ISSN: 2672-958X (ฉบับออนไลน์) โดยใช้หมายเลข ISSN ใหม่ : 3027-737X (Online) 
  3. ยกเลิกการตีพิมพ์วารสารเป็นรูปเล่ม โดยเผยแพร่วารสารในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์วารสารเพียงช่องทางเดียว 

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2022-10-07

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

ในวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตร์ )

ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ (manuscript) ได้โดย CLICK

 

ขอให้สมาชิกวารสารออนไลน์ (ThaiJO) ทุกคน !!!!! reset password ก่อนเข้าใช้ระบบในครั้งแรก

2022-01-21

ขอให้สมาชิกวารสารออนไลน์ (ThaiJO) ทุก user ทั้งในบทบาทของผู้เขียน ผู้ประเมิน และผู้อ่าน ทำการ reset password ก่อนเข้าใช้ระบบวารสารออนไลน์ (ThaiJO) ในครั้งแรก

โดยคลิกลิงก์  https://sso.tci-thaijo.org/ และกด Forget Password?

 

Hello all ThaiJo's member, Please reset your password and edit your information on ThaiJo Single sign-on. https://sso.tci-thaijo.org/    

ศึกษาคู่มือเพิ่มเติม (manual)

https://docs.google.com/document/d/1yKVbEU8IimfY3jgaDZhXhyzWRq02G-BfOQixogIsgqc/edit?fbclid=IwAR39PlFb_MOE6Ayt2vAtcAOz8sP0Rx7j_LovV6_N4HnUJ1rq6t1kPOZRL6w