สืบเนื่องจากการปิดปรับปรุงระบบเครื่องแม่ข่ายของระบบวารสารออนไลน์ ThaiJO ในช่วงระหว่างวันที่ 4-20 มกราคม 2565 นั้น 

ซึ่งมีประเด็นหลักของการอัพเกรดระบบ ThaiJo คือ การรวมข้อมูลผู้ใช้ที่มีหลายฐาน (ผู้ใช้เดิม จำเป็นต้องมีหลายแอคเค้าท์) ให้เหลือแอคเค้าท์เดียว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการดำเนินงานต่อไป ทำให้ระบบ login เข้าใช้งานเป็นระบบใหม่ ซึ่งทางทีม Thaijo ได้ดึงอีเมลของสมาชิกทั้งหมดใน Thaijo มาแล้ว แต่ไม่สามารถดึงข้อมูล password ได้ เพราะข้อมูลเข้ารหัสไว้ 

ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกวารสารออนไลน์ (ThaiJO) ทุก user ทั้งในบทบาทของผู้เขียน ผู้ประเมิน และผู้อ่าน ทำการ reset password ก่อนเข้าใช้ระบบวารสารออนไลน์ (ThaiJO) ในครั้งแรก และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

โดยคลิกลิงก์  https://sso.tci-thaijo.org/ และกด Forget Password?

 

ศึกษาคู่มือเพิ่มเติม (manual)

https://docs.google.com/document/d/1yKVbEU8IimfY3jgaDZhXhyzWRq02G-BfOQixogIsgqc/edit?fbclid=IwAR39PlFb_MOE6Ayt2vAtcAOz8sP0Rx7j_LovV6_N4HnUJ1rq6t1kPOZRL6w