เจตคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Main Article Content

กัลยา แก้วประดิษฐ์

Abstract

การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติ พฤติกรรม และเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วัดเจตคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product- moment correlation) ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีเจตคติการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 เจตคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก และมีความสัมพันธ์สูง (r=0.596*) โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 

The Attitude and Participation Behavior in Decrease Global warming of Student Suratthani Rajabhat University

A Study of attitude and behavior in participation in reducing global warming. The objective is to study the behavior and attitudes compared to the relationship between the level of attitude and behavior to participate in reducing global warming. The sampling was 400 students in Suratthani Rajabhat University. Data collected through enquiry to chests the level of attitudes and behavior, participation in reducing global warming. Descriptive analysis of data by using statistical analysis, percentage, mean, standard deviation, and analysis the correlation between the variables by the correlation coefficient Pearson (Pearson's product-moment correlation). The finding indicated that student of Suratthani Rajabhat University has attitude level in, participation in reducing global warming in the high average 4.16, standard deviation 0.45. Behavior in participation in reducing global warming in the high average 3.73 standard deviation. 0.55 level. The student attitude and behavior to participate in reducing global warming is a positive relationship and high-level correlated (r = 0.596 *) with statistical significance at the 0.01 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles