แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเมล็ดประในเชิงพาณิชย์

Elateriospermum tapos Blume, Pra Seed, Food Processing Technology

  • ปริญญา หม่อมพิบูลย์ Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

Abstract

Elateriospermum tapos Blume (Pra Seed) in the Southern Thailand's tropical rainforest have high potential for the oleochemical, cosmetic and pharmaceutical industry, especially for food industry. Because flour and oils from the pra seed has the high complete amount of omega 3, 6 and 9 fatty acids and the omega-6: omega 3 ratio of about 3.49: 1.00. Thus, the pra oil is the best vegetable oils, and it should develop new food products from the pra seeds have by encouraging research and innovations of food machinery technology. For instance, pra seed crackers machine as well as, pra seed chopper machine and pra seed extractor machine. This will help local food processing group to get income and to live a better life that will support forest resource conservation follow the Royal Project guidelines of King Bhumibol Adulyadej, and may raise the level of sustainable ecotourism management in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ปริญญา หม่อมพิบูลย์, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

Faculty of Industrial Technology

References

กิจจา อิ่มประเสริฐสุข. (2534). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของเครื่องกะเทาะถั่วเขียวผิวมันแบบไหลตามแกน. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
คมส์ธนนท์ ศุขอัจจะสกุล. (2554). โอเมก้า 3 และ โอเมก้า 6 ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม. วารสารหมอชาวบ้าน, 32(383), 10-16.
คำรณ แก้วผัด กนต์ธีร์ สุขตากจันทร์ ชาลิณี พิพัฒนพิภพ และสิทธิศักดิ์ มูลณาศักดิ์. (2559). เครื่องกะเทาะกะลาแมคคาเดเมียแบบหมุนเหวี่ยงเชิงมุม. วารสารวิชาการและวิจัย, 10(2), 75-85.
จักรนรินทร์ ฉัตรทอง วรพงศ์ บุญช่วยแทน และรอมฎอน บูระพา. (2554). การออกแบบและสร้างเครื่องซอยขิงแบบกึ่งอัตโนมัติ. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554 (หน้า 1039-1045). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ชลิตต์ มธุรสมนตรี ชวลิต แสงสวัสดิ์ ศิวกร อ่างทอง และประจักษ์ อ่างบุญตา. (2549). เครื่องบีบน้ำมันจากเมล็ดพืชแบบเกลียวเดี่ยว. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี, 4(7), 78-88.
ชัยนิยม สินทร และมณฑล สังทะสิทธิ์. (2553). เครื่องเฉือนย่อยกิ่งไม้ อนุสิทธิบัตร เลขที่ 5873 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553. สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชัยวัฒน์ พรหมเพชร. (2556). เครื่องอบผลปาล์มแบบสกรู. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.
ฐานันดร อรกิจ ชลิตต์ มธุรสมนตรี และกุลชาติ จุลเพ็ญ. (2556). การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชด้วยเครื่องบีบอัดแบบเกลียวคู่โดยการออกแบบการทดลอง. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2556. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ทิวานัถ แก้วสอนดี ฉลองพรรณ์ โกรธรัมย์ สุพรรณ ยั่งยืน และจักรมาส เลาหวณิช. (2555). การออกแบบและสร้างเครื่องหั่นผลหมาก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 43(3), 204-207.
ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ และคมสันติ เม่ากลาง. (2545). การศึกษาการสกัดน้ำมัน CNSL จากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 33(6), 102-106.
นฤมล บุญกระจ่าง. (2555). เครื่องกะเทาะหมากแห้งแบบล้อหมุนในแนวระดับ. ดุษฎีนิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
บพิตร ตั้งวงศ์กิจ และรัตนา ตั้งวงศ์กิจ. (2556). อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บัญญัติ นิยมวาส. (2560). การพัฒนาเครื่องหั่นย่อยหอมแดง. ใน การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 18 (หน้า 112-116). กรุงเทพมหานคร: สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย.
ประชา บุณยวานิชกุล. (2553). การพัฒนาเครื่องขัดผิวถั่วลิสงแบบสายพานเสียดสี. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 5(2), 29-37.
ผดุงศักดิ์ วานิชชัง ใจทิพย์ วานิชชัง และพรอารีย์ ศิริผลกุล. (2552). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การวิจัยและพัฒนาเครื่องกะเทาะและขัดขาวลูกเดือยขนาดเล็กระดับชาวบ้าน. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
พิพัฒน์ อมตฉายา. (2553). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดยางพารา. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
พีรวัตร ลือสัก และสุรินทร์ สมประเสริฐ. (2554). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะกระเทียม. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
ภรต กุญชร ณ อยุธยา ชัชวาล วิจารณ์ และอนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล. (2530). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การทดสอบและประเมินผลเครื่องกะเทาะข้าวโพด. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
มงคล ตุ่นเฮ้า กลวัชร ทิมินกุล และรังสิทธิ์ ศิริมาลา. (2554). ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อย ต้นถั่วลิสง. วารสารแก่นเกษตร, 39(3), 60-65.
รังสรรค์ ไชยเชษฐ์. (2559). การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการสีข้าวฮาง. วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9(2), 1-9.
วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2557). การวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 6(11), 181-190.
วิชัย พุ่มจันทร์, และธวัช หมีเฟื่อง. (2551). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาและการศึกษาเพื่อสร้างต้นแบบเครื่องกะเทาะเมล็ดสบู่ดำ. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.
วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ สมภพ ตลับแก้ว และสุกัญญา เชิดชูงาม. (2558). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ “กลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์ของราคาปาล์มน้ำมัน”. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิทยา บุญคำ. (2547). การพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบกึ่งอัตโนมัติให้มีสมรรถนะสูงขึ้น. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง. (2555). เครื่องหั่นชิ้นมันเส้น. ใน การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (หน้า 255-261). เชียงใหม่: สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วิไล รังสาดทอง. (2547). เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร Food Processing Technology. (พิมพ์ ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ศุภกิตต์ สายสุนทร, สุดสายสิน แก้วเรือง และปัณณธร ภัทรสถาพรกุล. (2553). การศึกษาสภาวะ การทำงานที่เหมาะสมสำหรับการสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยเครื่องสกัดแบบสกรูอัด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 41(2) 291-302.
สญชัย เข็มเจริญ มนตรี น่วมจิตร์ กฤติธรณ์ นามสง่า และศิริชัย ต่อสกุล. (2560). การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นซอยหอมแดงระบบกึ่งอัตโนมัติต้นแบบ สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 5(1), 98-105.
สญชัย เข็มเจริญ. (2545). โครงการวิจัยการพัฒนาออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดสะเดา. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี, 1(2), 52-57.
สนอง อมฤกษ์ ชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์ สมเดช ไทยแท้ ปรีชา ชมเชียงคำ และประพัฒน์ ทองจันทร์. (2553). วิจัยและพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกเขียวมะคาเดเมีย. วารสารวิชาการเกษตร, 28(3), 256-264.
สนั่น จอกลอย. (2535). สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมควร แววดี และอภิชาติ อาจนาเสียว. (2554). การลดอุณหภูมิอากาศในกระบวนการกระเทาะเปลือกเพื่อเพิ่มร้อยละของข้าวต้น. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554 (หน้า 1319-1323). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
สมโภชน์ สุดาจันทร์ และสมนึก ชูศิลป์. (2550). การพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบก. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 9(1), 61-74.
สาทิป รัตนภาสกร นวภัทรา หนูนาค และอำนาจ คูตะคุ. (2555). เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดมะรุม. ใน การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (หน้า 667-672). เชียงใหม่: สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สิทธิโชค ผูกพันธุ์. (2550). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ เครื่องสกัดน้ำมันพืชแบบบีบอัดด้วย สกูรแฝดสำหรับการประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ไมตรี แนวพานิช ยงยุทธ คงซ่าน และวิบูลย์ เทเพนทร์. (2535). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ ทดสอบและสาธิตเครื่องมือแปรรูปโกโก้ระดับกลุ่มเกษตรกร. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการเกษตร.
สุทัศน์ ยอกเพรช และมาโนช ริทินโย. (2553). การพัฒนาเครื่องหั่นกาบมะพร้าว. วารสาร มทร. อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 3(2), 36-45.
สุพรรณ ยั่งยืน และจักรมาส เลาหวณิช. (2555). ความเร็วลูกกะเทาะแบบริ้วสายพานที่เหมาะสมต่อการกะเทาะเมล็ดทานตะวัน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 43(3), 191-194.
สุรพงศ์ บางพาน พีรพันธ์ บางพาน และธิติกานต์ บุญแข็ง. (2555). การควบคุมคุณภาพในเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกขนาดเล็กแบบ 4 ลูกยาง. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
อดิศักดิ์ ฤาชา และมัติ ศรีหล้า. (2558). เครื่องฝานกล้วยทำกล้วยฉาบ. วารสารเกษตรพระวรุณ, 12(2), 136-143.
Choonhahirun, A. (2010). Proximate composition and functional properties of pra (Elateriospermun tapos Blume) seed flour. African Journal of Biotechnology, 9(36), 5946-5949.
Food Network Solution. (2017). Rice bran oil. Retrieved 20 May 2017, from: https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1527/rice-bran-oil-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7.
Food Network Solution. (2017). Vegetable oil. Retrieved 20 May 2017, from: https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1653/vegetable-oil-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A.
Hamidah, S., Yian, L.N. and Mohd, A. (2011). Comparison of Physico-Chemical Properties And Fatty Acid Compostion of Elateriospermum Tapos (Buah Perah), Palm Oil And Soybean Oil. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering, 5(9), 568-571.
Hassana, N.D. and Muhamad, I.I. (2017). Drying and Preservation of Phytochemicals from Elateriospermum Tapos Seed Oil using Combination of Freeze Drying and Microwave Technique. Chemical Engineering Transactions, 56, 1003-1008.
Husin, N., Tan, N.A.H., Muhamad, I.I. and Nawi. N.M. (2013). Physicochemical and Biochemical Characteristics of the Underutilized Elateriospermum Tapos. Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering), 64(2), 57-61.
Jantarit, S., Wattanasit, S. and Sotthibandhu, S. (2009). Canopy ants on the briefly deciduous tree (Elateriospermum tapos Blume) in a tropical rainforest, southern Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 31(1), 21-28.
Ling, S.K., Fukumori, S., Tomii, K., Tanaka, T. and Kouno, I. (2006). Isolation, Purification and Identification of Chemical Constituents from Elateriospermum Tapos. Journal of Tropical Forest Science, 18(1), 81-85.
Loganathan, T.M., Purbolaksono, J., Inayat-Hussain, J.I., Muthaiyah, G. and Wahab, N. (2010). Pitting corrosion of triggering initial fractures of palm oil screw press machine shafts. Engineering Failure Analysis, 17, 1086-1093.
Marianchuk, M., Kolodziejczyk, P. and Riley, W.W. (1995). Fatty acid profile of canola oil vs. other oils and fats from the North American market. In 9th International Rapeseed Congress. England: Cambridge.
Ngamriabsakul, C. and Kommen, H. (2009). The Preliminary Detection of Cyanogenic Glycosides in Pra (Elateriospermum tapos Blume) by HPLC. Walailak Journal of Science and Technology, 6(1), 141-147.
Osada, N., Takeda, H., Kawaguchi, H., Furukawa, A. and Awang, M. (2003). Estimation of crown characters and leaf biomass from leaf litter in a Malaysian canopy species, Elateriospermum tapos (Euphorbiaceae). Forest Ecology and Management, 177, 379-386.
Pattamadilok, D. and Suttisri, R. (2008). Seco-Terpenoids and Other Constituents from Elateriospermum tapos. Journal of Natural Products, 71(2), 292-294.
Sam, H.V. and Welzen, P.C.V. (2004). Revision of Annesijoa, Elateriospermum and the introduced species of Hevea in Malesia (Euphorbiaceae). BLUMEA, 49, 425-440.
Sheikh, S.M. and Kazi, Z.S. (2016). Technologies for Oil Extraction: A Review. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology, 1(2), 106-110.
Simopoulos, A.P. (2010). The omega-6/omega-3 fatty acid ratio: health implications. Oilseeds and fats, Crops and Lipids, 17(5), 267-275.
Tan, N.A.H., Siddique, B.M., Muhamad, I.I., Salleh, L.M. and Hassan, N.D. (2013). Perah Oil: A Potential Substitute for Omega-3 Oils and Its Chemical Properties. International Journal of Biotechnology for Wellness Industries, 2, 22-28.
Tana, N.A.H. and Muhamad, I.I. (2017). Optimisation of Omega 3 Rich Oil Extraction from Elateriospermum Tapos Seed by Microwave Assisted Aqueous Enzymatic Extraction. Chemical Engineering Transactions, 56, 1783-1788.
Yong, O.Y. and Salimon, J. (2006). Characteristics of Elateriospermum tapos seed oil as a new source of oilseed. Ind. Crops Prod, 24, 146-151.
Published
2018-08-31
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)