การศึกษาเถ้าปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตแผ่นคอนกรีตปูพื้นทางเท้า

  • เตือนใจ ปิยัง สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
  • กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์
  • อเนก สาวะอินทร์

Abstract

The object of this research was to determine the effects of palm oil fuel ash as cement substitution on flooring paving slabs (size 11.3 × 19.5 × 6.0 cm.) properties. The palm oil fuel ash is a byproduct from palm oil industry. The experiment consisted of 6 treatments which were different palm oil fuel ash ration: 0, 10, 20, 30, 40 and 50 percent by weight. The results showed that properties of cement flooring paving slabs e.g. size and weight of all rations were similar. Water absorption percentage of the palm oil fuel ash concrete mixtures were higher.  The results showed that the replacing cement with palm oil fuel ash content decrease the cost of cement flooring paving slabs. When replacing cement with palm oil ash at a ratio of 10 percent the cost of production was that of using cement alone.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชัย จาตุรพิทักษ์กุล. (2553). เถ้าปาล์มน้ำมัน: วัสดุปอซโซลานในอนาคตสำหรับคอนกรีต. วารสารคอนกรีต, (9), 1-8.
ธนกาญจน์ สำเภาลอย. (2559). ทดสอบการหาค่าการยุบตัวของคอนกรีต. ค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2559, จาก: http://mixdesign.cmtc.ac.th/project10/index.html.
ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล. (2551). การพัฒนาคอนกรีตต้นทุนต่ำและพลังงานต่ำจากวัสดุผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ อธิวัตร จิรจริยาเวช วัชรพงษ์ ศิลาเลิศรักษา และวุฒิพงษ์ ปรีดาภัทรพงษ์. (2548). การจัดทำฐานข้อมูล การประเมินวัฎจักรชีวิตการผลิตปูนซีเมนต์และเหล็กกล้าเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.827-2531. (2531). คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น. ค้นเมื่อ 5ตุลาคม 2560, จาก: https://www.nqi.go.th/nqi/standard.php?item=1244.
ลดาวัลย์ สินสุพรรณ์ วริญญา ใจใส และทิพนภา ทองโชติ. (2556). เถ้าปาล์มน้ำมันเถ้าชานอ้อย และวัสดุปอซโซลานชนิดอื่น. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.
วีรชาติ ตั้งจิรภัทร จตุพล ตั้งปกาศิต ศักดิ์สินธุ์ แววคุ้ม และชัย จาตุรพิทักษ์กุล. (2546). วัสดุปอซโซลานชนิดใหม่จากเถ้าปาล์มน้ำมัน. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 26(4), 459-479.
แสงอรุณวัสดุการก่อสร้าง. (2552). การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ. ค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2560, จาก: http: //www.sangaroon.com/index.php?lite=article&qid=324000.
Chavlaparit, O., Rulkens, W. H., Mol, A. P. J., & Khaodhair, S. (2006). Options for environmental sustainability of the crude palm oil Industry in Thailand though enhancement of industrial ecosystems. Environment, Development and Sustainability. 8(2), 271-287.
Hussin, M. W., & Awal, A. S. M. A. (1996). Palm oil fuel ash - a potential pozzolanic material in concrete construction. In Proceedings of the International Conference on Urban Engineering in Asian Cities in the 21st Century 20-23 November 1996 (pp. D.361-D.366) Bangkok, Thailand.
Published
2018-06-29
Section
บทความวิจัย (Research Articles)