การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าชานอ้อยและเถ้าซังข้าวโพด

  • เจษฎาพงษ์ หาญสุทธิเวชกุล
  • วิภาวรรณ อุตรชน
  • วีรณัฐ นันต๊ะพรม
  • อภิญญา นวลศรีใส
  • มงคลกร ศรีวิชัย
Keywords: Concrete block, Bagasse Ash and Corn Cob Ash

Abstract

As the large amount of bagasse and corn cob, this could be the source of pollution if they are utilized. This study aims to study the mechanical properties of concrete block from bagasse ash and corn cob ash. There are investigated parameters which are compression and water absorption. The ratio of bagasse ash and corn cob ash was varied from 0-40 percent of the concrete. This mixed concrete size is 7x39x19 cm. These samples were incubated around 28 days before tested their compression and water absorption properties. It was found that the concrete block could be replaced around 25 and 22.5 percent of ashes and the compressions are 127.77 and 130.78 ksc, respectively. The water absorption properties of those two mixing ratio are 9.77 percent and 7.94 percent, respectively. It could be concluded bagasse ash and corn cob ash could be used as alterative material for concrete block. The mixed concrete block provide the compression value higher than the TIS 58-2533 requirement of concrete blocks without absorb weight  at 25 ksc.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงอุตสาหกรรม. (2517). มาตรฐานอุตสาหกรรม: วิธีชักตัวอย่าง และการทดสอบวัสดุงานก่อซึ่งทำด้วยคอนกรีต มาตรฐาน เลขที่ มอก.109/2517. กรุงเทพฯ: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 123.
กระทรวงอุตสาหกรรม. (2530). มาตรฐานอุตสาหกรรม: คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก มาตรฐาน เลขที่ มอก.58/2530. กรุงเทพฯ: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1295.
กระทรวงอุตสาหกรรม. (2533). มาตรฐานอุตสาหกรรม: คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก มาตรฐาน เลขที่ มอก.58/2533. กรุงเทพฯ: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1619.
ชัยยันต์ ทรัพย์ทวี อดิสรณ์ พงษ์สุวรรณ และดำเนินภร คงพาลา. (2556). บล็อกซีเมนตผสมซังข้าวโพด. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, (ฉบับพิเศษ), 538–545.
นฤมล อัศวเกศมณี. (2559). การใช้ผักตบชวาแห้งเป็นอาหารสมทบสำหรับเลี้ยงปลาตะเพียนขาว. วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 35(1), 70-78.
ประเสริฐ ศิรินรานันตร์. (2557). การออกแบบส่วนผสมมอร์ต้าร์โดยหลักการมวลรวมละเอียดมีรูปร่างทรงกลมและกรณีศึกษา. วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต, 17(2), 1-8.
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีแสง อุปวิทย์ สุวคันธกุล และสุดใจ เหง้าสีไพร. (2550). การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุผสมสำหรับคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับนำหนักทีมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และเส้นใยมะพร้าว. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา, 1(1), 77–87.
Published
2018-06-29
Section
บทความวิจัย (Research Articles)