ธาตุอาหารของพืชและระยะเวลาการย่อยสลายของกระถางเพาะชำชีวภาพ

  • วรรณวิภา ไชยชาญ Rajamangala University of Technology Srivijaya,Trang Campus
  • เอนก สาวะอินทร์
  • วีระศักดิ์ ไชยชาญ
Keywords: The development of child care centers, Evaluation, The local administrative organization, CIPP, Training

Abstract

This research aims to investigate plant nutrients and biodegradable period of biological plant pot with a mixture of coffee ground and shell lime. Pasty glue was used as binder and the ratio of coffee ground: shell lime: pasty glue of 8:2:3 7:3:3 6:4:3 5:5:3 and 4:6:3. The forming of plant pot compressed with hydraulic compressor at 500 psi. The results indicated that coffee ground and shell lime include plant nutrients.
So, they can be used as raw materials in the production of plant pot. The results of the biodegradable period of plant pot found that the shape of plant pot in all experiments will be change after 30 days. The ratio of coffee ground: shell lime: pasty glue of 8:2:3 tends to degrade as quickly as possible after 60 days. Based on the results above, the pots with high amount of coffee ground can be biodegrade well. The production of biological plant pot was created value added product from residues. Biological plant pot from coffee ground and shell lime is an eco-friendly product and encourage farmers, communities and industry to develop product for commercial.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมควบคุมมลพิษ. (2560). (ร่าง) แผนจัดการขยะพลาสติกอย่างบูรณาการ (พ.ศ. 2560 – 2564). สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2561, จาก: https://infofile.pcd.go.th/law/DraftWaste
Plan60-64.pdf?CFID=2688519&CFTOKEN=71134902
ปริยานุช จุลกะ, พิจิตรา แก้วสอน และปนัดดา จีนประสม. (2557). ผลของการใช้วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของกากกาแฟต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 45(2)(พิเศษ), 349-352.
วาสนา ยอดปรางค์. (2553). ผลของการให้ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุทางใบในรูปของคีเลตกรดอะมิโนต่อการดูดใช้ธาตุอาหาร การเจริญเติบโต และผลผลิตของพริก (Capsicum frutescens L.). วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา.
วรรณวิภา ไกรพิทยากร และเอนก สาวะอินทร์. (2559). ความเป็นไปได้ของการผลิตกระถางย่อยสลายได้จากกากกาแฟผสมปูนขาวจากเปลือกหอย. ใน การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 (หน้า 1-6). กรุงเทพฯ: สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
Castronuovo, D., Picuno, P., Manera, C., Scopa, A., Sofo, A. and Candido, V. (2015). Biodegradable pots for Poinsettia cultivation: Agronomic and technical traits. Scientia Horticulturae, 197, 150-156.
Evans, M. R. and Karcher, D. (2004). Properties of Plastic, Peat, and Processed Poultry Feather Fiber Growing Containers. HortScience, 39(5), 1008-1011.
Mussatto, S. I., Carneiro, L. M., Silva, J. P.A., Reberto, I. C. and Teixeira, J. A. (2011). A study on chemical constituents and sugars extraction from spent coffee grounds. Carbohydrate Polymer, 83(2), 368-374.
Schettini, E., Santagata, G., Malinconico, M., Immirzi, B., Mugnozza, G. S. and Vox, G.
(2011). Recycled wastes of tomato and hemp fibres for biodegradable pots:
Physico-chemical characterization and field performance. Resources,
Conservation and Recycling, 70, 9-19.
Published
2018-08-20
Section
บทความวิจัย (Research Articles)