การผลิตพลังงานไฟฟ้าของชุดผลิตไฟฟ้าแบบสองทิศทาง โดยใช้การจำลองการเกิดคลื่นทะเล

  • วีรศักดิ์ ไชยชาญ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิจัย วิทยาเขตตรัง
  • สุรินทร์ กาญจนะ
  • วรรณวิภา ไชยชาญ

Abstract

This research investigated electric power generation of two dimensional electric power generation base on sea wave simulation depends on the buoy movement when sea wave impinged. The shaft of generator is connected with the shaft of gear box. Alternating Current (AC) that generated from two dimensional electric power generation is converted to Direct Current (DC) by using AC to DC converter for energy storage. This electrical energy storage system is carried out by a battery of 12 V 7 Ah. The proposed electric power generation is capability of driving generator both of the sea wave swash and backwash by controlling directional rotation with reverse rotation. This research was tested based on sea wave simulation with an average height, frequencies of sea wave of 0.5 m and 0.33 Hz, respectively. The experimental results found that it can charge continuously and battery fully charged of 13.3 V within 75 minutes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กฤษฎา พรหมแก้ว และสมภพ ปัญญาสมพรรค์. (2556). การศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นชายฝั่งทะเล. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 5(3), 37-46.
ปุณยภัทร ภูมิภาค และชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย. (2559). ต้นแบบเครื่องกำเนิดพลังงานจากคลื่นทะเล. ใน การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (หน้า 49-52). เพชรบุรี: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระศักดิ์ ไชยชาญ. (2560). การผลิตไฟฟ้าจากคลื่นน้ำตื้นแบบทิศทางเดียว สำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเล. ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (หน้า 226-229). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
วีระศักดิ์ ไชยชาญ และสุรินทร์ กาญจนะ. (2559). การผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากคลื่นชายฝั่งทะเล. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 9(2), 108-117.
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน. (2556). สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ
30 พฤษภาคม 2561, จาก: https://www.touchtechdesign.com/eppo/.
Al Mahfazur Rahman, A., Moniruzzaman, Md. and Al Mamun, M. (2017). Estimation of energy potential of point absorber buoy type wave energy converter. In 3rd International Conference on Electrical Information and Communication Technology. Khulna: Bangladesh.


So, R., Casey, S., Kanner, S., Simmons, A. and Brekken, T. K. A. (2015). PTO-Sim: Development of a power take off modeling tool for ocean wave energy conversion. In 2015 IEEE Power & Energy Society General Meeting. Denver: United States of America.
Xia, T., Yu, H., Guo, R. and Liu, X. (2018). Research on the field-modulated tubular linear generator with quasi-halbach magnetization for ocean wave energy conversion. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, doi: 10.1109/TASC.2018.2797959
Yang, S., Liu, H., Dai, C. and Li Y. (2017). An application of virtual synchronous generator technology in wave energy. In OCEANS 2017. Anchorage: United States of America.
Published
2018-08-20
Section
บทความวิจัย (Research Articles)