การพัฒนาแอปพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรูปแบบมัลติมีเดีย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

  • ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์ RMUTSV
  • ภูมินทร์ อินทร์แป้น

Abstract

The purposes of this research were 1) to develop and find out efficiency of English vocabulary application in multimedia formats on android operating system. 2) to compare the students’ achievement gained before and after learning English vocabulary application. And 3) to study the satisfaction of students who study English vocabulary application in multimedia formats on android operating system. The program displays information in multimedia format. The content will display information, pictures, Thai and English vocabularies of home appliances and games for reviewing vocabulary knowledge. There will be both English spoken and Thai translation. This application is used adobe flash cs6 and action script 3.0 for developed. The samples for this study were 20 students, grade 4 from Ban Huai To school by using simple random sampling method. Statistics used in data analysis were mean, standard deviation, E1/E2 and t-test. The results show that the efficiency of the application (E1/E2) is 80.75/88.25, which is higher than the 80/80 threshold. The learning achievement of students, after the learning higher than before learning was significantly at 0.05 level. Student satisfaction assessment for developed applications has the mean score was 4.51, which was the highest level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ และกัญญา วงศ์ไพศาลสิน. (2559). การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสริม วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 ของโรงเรียนวัดเมตารางค์ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดประทุมธานี. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, 12(2), 65-74.
ดาราวรรณ นนทวาสี วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ และเอกสิทธิ์ เทียมแก้ว. (2557). การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดลำพูน. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15. (หน้า 2182-2191). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นัทรียา สงใย และ วงกต ศรีอุไร. (2558). การพัฒนาสื่อการเรียนเรื่องการจราจรทางบกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. ใน The Tenth National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2014). (หน้า 413-418). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ภัคภร แก่นสูงเนิน. (2556). ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเส้นสีแสงเงา วิชาศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.
รมณียา สุรธรรมจรรยา. (2559). ผลการใช้แอปพลิเคชั่นสำหรับสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University, 9(2), 1030-1045.
วิลัยพร ไชยสิทธิ์. (2555). การพัฒนาแอปพลิเคชั่นฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. ราชบุรี: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. (2557). รายงานประจำปี 2557. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2559, จาก: https://www.niets.or.th/uploads/content_pdf/pdf_1438068312.pdf.
Published
2018-08-30
Section
บทความวิจัย (Research Articles)