ความเป็นพิษต่อเซลล์ ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาห้ารากที่สกัดด้วยน้ำ

  • วิยดา กวานเหียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Abstract

Ya-Ha-Rak (YHR) as a Thai traditional herb formula. YHR has been widely used in as traditional antipyretics drug. Its ingredients consist of five types of herbal roots. The traditional using of YHR is boiling which is water extraction. In this study, we investigated the effect of water extracted-YHR on anti-inflammatory effect on RAW 264.7 macrophages cells which stimulated by lipopolysaccharide (LPS). In addition, anti-oxidation efficacies were determined the scavenging DPPH and ABTS radical activity. The cytotoxic concentration 50 (CC50) of water extracted-YHR was 44.32+3.25 µg/ml. Anti-inflammatory efficacy by nitric oxide releasing inhibition was shown as inhibitory concentration 50 (IC50) 16.56 µg/ml. The anti-oxidation efficacy was determined the DPPH and ABTS radical scavenging. The scavenging concentration 50 (SC50) was 120.17+0.07 and 73.27+0.08 µg/ml, respectively. The results can confirm the anti-inflammatory and anti-oxidant efficacies of water extracted YHR.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กองการประกอบโรคศิลปะ. (2542). ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม. นนทบุรี:สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
บัญชียาจากสมุนไพร แนบท้ายประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2559. (2559 วันที่ 12 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 86 ง., หน้า 11.
บุหรัน พันธุ์สวรรค์. (2556). อนุมลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระ และการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 21(3), 275-286.
Hamed, A.R., Abdel-Shafeek, K.A., Abdel-Azim, N.S., Ismail, S.I. and Hammouda, F.M. (2007). Chemical investigation of some capparis species growing in Egypt and their antioxidant activity. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 4(Suppl 1), 25-28.
Jiang, X.L., Wang, L., Wang, E.J., Zhang, G.L., Chen, B., Wang, M.K. and Li, F. (2018). Flavonoid glycosides and alkaloids from the embryos of Nelumbo nucifera seeds and their antioxidant activity. Fitoterapia, 125, 184-190.
Juckmeta, T. and Itharat, A. (2012). Anti-inflammatory and antioxidant activities of Thai traditional remedy called “Ya-Ha-Rak”. Journal of Health Research, 26(4), 205-210.
Kim, S.J., Park, H. and Kim, H.P. (2004). Inhibition of nitric oxide production from lipopolysaccharide-treated RAW 264.7 cells by synthetic flavones: structure-activity relationship and action mechanism. Archives of Pharmacal Research, 27(9), 937-943.
Kuo, P.C. and Schroeder, R.A. (1995). Annals of surgery the emerging multifaceted roles of nitric oxide. Annals of Surgery, 221(3), 220-235.
Lee, Y.H., Kim, B., Hwang, S.R., Kim, K. and Lee, J.H. (2018). Rapid characterization of metabolites in soybean using ultra high performance liquid chromatography coupled with electrospray ionization quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UPLC-ESI-Q-TOF-MS/MS) and screening for alpha-glucosidase inhibitory and antioxidant properties through different solvent systems. Journal of Biological Chemistry, 26(1), 277-291.
Nathan, C. and Xie, Q.W. (1994). Regulation of biosynthesis of nitric oxide. Journal of Biological Chemistry, 269(19), 13725-13728.
Ndam, L.M., Mih, A.M., Tening, A.S., Fongod, A.G., Temenu, N.A. and Fujii, Y. (2016). Phytochemical analysis, antimicrobial and antioxidant activities of Euphorbia golondrina L.C. Wheeler (Euphorbiaceae Juss.): an unexplored medicinal herb reported from Cameroon. Springerplus, 5(1), 264.
Nemudzivhadi, V. and Masoko, P. (2014). In vitro assessment of cytotoxicity, antioxidant, and anti-Inflammatory activities of Ricinus communis (Euphorbiaceae) leaf extracts. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2014, 8.
Nuaeissara, S., Kondo, S. and Itharat, A. (2011). Antimicrobial activity of the extracts from Benchalokawichian remedy and its components. Journal of Medical Association Thailand, 94(Suppl 7), S172-177.
Oboh, G., Ogunruku, O.O., Oyeleye, S.I., Olasehinde, T.A., Ademosun, A.O. and Boligon, A.A. (2017). Phenolic extracts from Clerodendrum volubile leaves inhibit cholinergic and monoaminergic enzymes relevant to the management of some neurodegenerative diseases. Journal of Dietary Supplements, 14(3), 358-371.
Pikulski, M. and Brodbelt, J.S. (2003). Differentiation of flavonoid glycoside isomers by using metal complexation and electrospray ionization mass spectrometry. Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 14(12), 1437-1453.
Rodríguez-Carpena, J.G., Morcuende, D., Andrade, M.J., Kylli, P. and Estévez M. (2011). Avocado (Persea americana Mill.) phenolics, in vitro antioxidant and antimicrobial activities, and inhibition of lipid and protein oxidation in porcine patties. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(10), 5625-5635.
Sepahpour, S., Selamat, J., Abdul Manap, M.Y., Khatib, A. and Abdull Razis, A.F. (2018). Comparative analysis of chemical composition, antioxidant activity and quantitative characterization of some phenolic compounds in selected herbs and spices in different solvent extraction systems. Molecules, 23(2), 402.
Torres Castaneda, H.G., Colmenares Dulcey, A.J. and Isaza Martinez, J.H. (2016). Flavonoid glycosides from Siparuna gigantotepala leaves and their antioxidant activity. Chemical and Pharmaceutical Bulletin (Tokyo), 64(5), 502-506.
Wang, L., Xu, M.L., Liu, J., Wang, Y., Hu, J.H. and Wang, M.H. (2015). Sonchus asper extract inhibits LPS-induced oxidative stress and pro-inflammatory cytokine production in RAW 264.7 macrophages. Nutrition Research and Practice, 9(6), 579-585.
Yang, J., Ou, X., Zhang, X., Zhou, Z. and Ma, L. (2017). Effect of different solvents on the measurement of phenolics and the antioxidant activity of mulberry (Morus atropurpurea Roxb.) with accelerated solvent extraction. Journal of Food Science, 82(3), 605-612.
Yang, M., Al Zaharna, M., Chen, Y.S., Li, L. and Cheung, H.Y. (2014). In vitro antioxidant activities and anti-proliferative properties of the functional herb Abrus cantoniensis and its main alkaloid abrine. Food & Function, 5(9), 2268-2277.
Published
2018-08-28
Section
บทความวิจัย (Research Articles)