A Satisfactory Study of Satellite Receiver Demo Set การสำรวจความพึงพอใจจากชุดสาธิตเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

  • อัษฎา วรรณกายนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • นิคม ลนขุนทด
  • เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน
  • สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม
  • สุชาติ ดุมนิล
Keywords: Development, Training Kit, Installation, Satellite Dish, Survey, Satisfaction, Knowledge Transferring, Demo set, Satellite receiver

Abstract

The purposes of this research were to knowledge transferring and explore  satisfaction of knowledge transferring and the usage of satellite receiver demo set. Research tools consisted of a satellite receiver demo set and a satisfactory questionnaire related to knowledge transferring and the usage of satellite receiver demo set. The sample group used in this study was students studying in the Bachelor of Technology Program in Electrical and Electronics Technology, Faculty of Industrial Technology, Surindra Rajabhat University who have enrolled in a course of Principle of Communications and Telecommunications both full-time and part-time students. There were 30 participants who were selected purposively participated in this study. According to the study, a group method was employed as the knowledge transferring method. The satellite receiver demo set was demonstrated to the participants, then each participant tried to practice to install and maintain a satellite dish and a satellite receiver. After that, the satisfaction on the knowledge transferring and the usage of satellite receiver demo set was surveyed. The collected data was analyzed for mean and standard deviation. 

               The study found that: the knowledge transferring from the satellite receiver demo set leads to changes in the potential of learning. The participants’ knowledge, understanding, behaviors, and learning skills have been promoted. Further, the participants received the academic knowledge together with a continual practice which will give the participants’ confidence in bringing knowledge into practical action. The overall satisfaction on the knowledge transferring and the usage of the satellite receiver demo set is at a very good level (4.63 0.54). However, when each dimension was considered separately, the study showed that the satisfaction on knowledge transferring process is at a good level (4.40 0.61), service is at a very good level (4.89 0.27), facility is at a very good level (4.53 0.65) and presentation/utilization is at a very good level (4.67 0.50).

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชูศักดิ์ เปลี่ยนภู่. (2546). เอกสารประกอบการสอนวิชา การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบการสอนช่างอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ตรีเพ็ชร์ อ่ำเมือง. (2554). คู่มือ เทคนิคการให้บริการด้วยใจ. นครปฐม: งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ กองบริหารงานทั่วไป สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2549). การวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติด้วย SPSS. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: วี.อินเตอร์ พริ้นท์.
ประดินันท์ อุปรมัย. (2540). เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 15). นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ฝ่ายเทคนิคและออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5. (2560). โทรทัศน์ระบบดิจิตอล. สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2560, จาก: https://www.tv5.co.th/technics/tec_02_digital_ tv.html.
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล กฤษณะ ชินสาร และสิริมา ชินสาร. (2559). การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การทดสอบผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้. ชลบุรี: ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา.
วีระยุทธ สุดสมบูรณ์. (2561). การพัฒนาชุดฝึกอบรมระบบควบคุมทางกลสำหรับการสอนนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 37(ฉบับพิเศษ), 99-113.
สถาพร พฤฑฒิกุล. (2560). เอกสารประกอบการอบรม ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรื่องเรียนการสอนแบบ active learning.กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร.
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์. (2559). หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559. สุรินทร์: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
สายยนต์ จ้อยนุแสง. (2552). การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.
สุมาลี จันทร์ชะลอ. (2542). การวัดและประเมินผล. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อส่งเสริมกรุงเทพ.
เอกบุตร อยู่สุข. (2555). กระบวนทัศน์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหม่. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, 2(4), 20-22.
Published
2019-06-30
Section
บทความวิจัย (Research Articles)