การวิจัยและพัฒนารถเข็นอาหารผู้ป่วยที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในโรงพยาบาลResearch and Development of the Patient Food Trolley with Electric Motor Drive for Using in the Hospital

  • สุนทร ปลื้มสง
  • อนุพงศ์ พาหุมันโต
  • อรรรถพล แก้ววิจิตร
  • วิศรุต อรรฆยพันธุ์
  • สุวัฒน์ ตรีเพ็ญมาลย์
Keywords: รถเข็นอาหารผู้ป่วย, การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารถเข็นอาหารผู้ป่วยที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
สำหรับใช้ในโรงพยาบาล สำหรับรถเข็นอาหารผู้ป่วยที่ได้นำมาวิจัยในครั้งนี้เป็นรถเข็นอาหาร
แบบสแตนเลสขนาด 46 ถาด น้ำหนักบรรทุกรวมกับน้ำหนักตัวรถประมาณ 220 กิโลกรัม ผลจาก
การวิจัยได้ต้นแบบรถเข็นอาหารผู้ป่วยที่มีส่วนประกอบของระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าดังนี้
(1) มอเตอร์ต้นกำลัง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีเฟืองทดรอบ ขนาด 1 แรงม้า 24 โวลต์
ความเร็ว 500 รอบต่อนาที (2) แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 18 แอมแปร์ชั่วโมง
จำนวน 2 ลูกต่ออนุกรมกัน (3) ระบบการส่งกำลัง ใช้การส่งกำลังด้วยโซ่เบอร์ 420 และใช้จานโซ่
ทดรอบเพื่อให้ความเร็วของรถไม่เกิน 1.2 เมตรต่อวินาที (4) ชุดวงจรควบคุม ใช้วงจรขับมอเตอร์
ขนาด 24 โวลต์ 800 วัตต์ สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ได้ รวมไปถึงการบังคับเดินหน้า
หรือถอยหลัง(5) ระบบเบรก ใช้ดิสก์เบรก 1 ชุด จากการทดสอบใช้งานจริง ณ โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช จำนวน 2 สัปดาห์ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อรถเข็นอาหาร
ผู้ป่วยที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจากการวิจัยในครั้งนี้อยู่ในระดับ 7.57 จาก 10 คะแนน

The study aims to examine and develop the patient food trolley with
electric motor drive for using in the hospital. The used patient food trolley in this
study could load 46 trays and the net weight after loading is about 220 kg. The
results revealed that the patient food trolley with electric motor drive comprised of
1) 24 volt 1 HP DC motor with gear reduction which can spin 500 rpm, 2) two 12 volt
18 amp hour batteries, in series connection, as a power sources, 3) the power
transmission using transmission chain no 420, and sprockets used to reduce speed
of the trolley which is not exceed more than 1.2 meters per second, 4) the
controller using 24 volt 800 watt motor driver circuit with adjustable speed including
moving forward and backward, and 5) one set of disc brakes. After the performance
test was conducted at Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital for two weeks, the
workers’ satisfaction towards the efficiency of the patient food trolley with electric
motor drive was 7.57 out of 10.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สุนทร ปลื้มสง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Published
2016-07-01
Section
บทความวิจัย (Research Articles)