การขยายพันธุ์ว่านค้างคาวดำในสภาพปลอดเชื้อ Microprapagation of Black Bat Flower

  • ฐิติญา สุขแก้ว
  • สุภาวดี รามสูตร
  • ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
Keywords: การขยายพันธุ์, ว่านค้างคาวดำว, สภาพปลอดเชื้อ

Abstract

นำชิ้นส่วนยอดของว่านค้างคาวดำมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติม BA, KN และ
TDZ เข้มข้น 0, 1, 2 และ3 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า อาหารที่เหมาะสมในการเพิ่ม
ปริมาณยอดของว่านค้างคาวดำ คือ สูตร MS เติม BA เข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้การเกิดยอด
เฉลี่ยสูงสุด 54.44 เปอร์เซ็นต์ และให้จำนวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 4.66 ยอดต่อชิ้นส่วน อาหารสูตร MS
เติม KN เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด 3.11 เซนติเมตรสำหรับการชักนำให้
เกิดรากของว่านค้างคาวดำในสภาพปลอดเชื้อ โดยเพาะเลี้ยงยอดบนอาหารสูตร MS เติม IBA
เข้มข้น 0, 1, 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 1 เดือน พบว่า ชิ้นส่วนยอดที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร
บนอาหารสูตร MS เติม IBA เข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้การเกิดราก 96.67 เปอร์เซ็นต์ มีจำนวน
รากเฉลี่ยสูงสุด 20.67 รากต่อชิ้นส่วน และ มีความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด 38.37 เซนติเมตร

Shoot tips of black bat flower were cultured on MS medium
supplemented with of BA, KN and TDZ (0, 1, 2 and 3 mg/l).After culturing for 3
months, MS medium supplemented with 2 mg/l BA gave the highest average shoot
formation at 54.44 %, and average number of shoots at 4.66 shoots/cultured. MS
medium supplemented with 1 mg/l KN gave the highest average shoot length at
3.11 cm. For root induction MS medium supplemented with different
concentrations of IBA (0, 1, 2 and 3 mg/l) was examined. After culturing for 1
months, 3 mg/l IBA containing the medium gave root formation at 96.67%, the
highest average number of root at 20.67 roots/shoot, and the highest average root
length at 38.37 cm.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-07-01
Section
บทความวิจัย (Research Articles)