บทบรรณาธิการ

  • บรรณาธิการ EDITORIAL

Abstract

วารสารวิชชา เป็นวารสารเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ได้รับการสนับสนุนดียิ่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยจัดทำวารสารปีละ
2 ฉบับ ซึ่งผ่านการปรับปรุงพัฒนาจากกองบรรณาธิการอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้วารสารวิชชาก้าวสู่วารสารตาม
เกณฑ์มาตรฐานในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชชา ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) นี้ มีบทความวิชาการที่หลากหลายเพิ่มขึ้น
จากฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559) โดยเพิ่มความเข้มข้นของวารสารในรูปแบบของงานวิจัยตีพิมพ์
ภาษาอังกฤษจำนวน 2 เรื่อง จากทั้งสิ้น 8 เรื่อง ประกอบด้วยเรื่อง ZnO nanoparticles synthesized by
green chemistry methods for improvement of cotton fabric dyeing with natural dye และเรื่อง
Development of Impedance Tube System for Normal Incident Sound Absorption
Measurement of Materials ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ส่งบทความวิจัยให้กับทางกองบรรณาธิการเพื่อเพิ่ม
เนื้อหาในระดับนานาชาติ กระตุ้นการพัฒนาการเรียนรู้และการสนใจนำงานวิจัยสู่สากลเพิ่มขึ้นให้กับผู้สนใจ
วารสารวิชชา
ความสำเร็จในการจัดทำวารสารวิชชาเกิดขึ้นจากความร่วมมือดียิ่งจากหลายฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจ
สนับสนุน และให้กำลังใจบนพื้นฐานความเพียร พยายาม และมุ่งมั่นของกองบรรณาธิการ เพื่อประโยชน์
ส่วนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยกำหนดเป้าหมายสู่ความสำเร็จในการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบของวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ในนามของบรรณาธิการขอขอบคุณ คณะทำงาน กองบรรณาธิการ เจ้าของบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และผู้สนับสนุนวารสารวิชชา
ทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดันและอำนวยความสะดวกให้วารสารวิชชาฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-07-01
Section
บทบรรณาธิการ (Leading Article)