การเปรียบเทียบเชิงประสิทธิภาพระหว่างวงจรซีต้าคอนเวอร์เตอร์และวงจรซิงโครนัสซีต้าคอนเวอร์เตอร์ Comparison on Performance between ZETA Converter and Synchronous ZETA Converter

  • กวีพจน์ วรเนตรสุทธิกุล
  • วิทยา วงษ์กลาง
  • สิริพรรณ ตระกูลดิษฐ์
  • วิชิต มาลาเวช
  • ศักดิ์รพี ขุนเพ็ชร
  • สมหมาย ศรีสุข
Keywords: ซีต้าคอนเวอร์เตอร์, ซิงโครนัสซีต้าคอนเวอร์, ประสิทธิภาพ

Abstract

บทความวิจัยนี้นำเสนอการเปรียบเทียบเชิงประสิทธิภาพระหว่างวงจรซีต้าคอนเวอร์เตอร์และวงจรซิงโครนัสซีต้าคอนเวอร์เตอร์(Zeta converter)โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของวงจรและคุณภาพสัญญาณเอาท์พุทบทความนี้ได้พัฒนาวงจรซีต้าคอนเวอร์เตอร์แบบทั่วไปที่มีการทำงานในโหมดบั๊ก(Buck)และบูสต์(Boost)พัฒนามาเป็นวงจรซิงโครนัสซีต้าคอนเวอร์เตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการใช้ติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุขของเซลล์แสงอาทิตย์ทดสอบโดยการปรับค่าดิวตี้ไซเคิลตั้งแต่ 0.3-0.7เพื่อให้สามารถทำงานในโหมดกระแสต่อเนื่องได้ทั้งในโหมดบั๊ก-บูสต์(Buck-boost)ความถี่ที่ใช้ในการสวิทช์ชิ่งสัญญาณใช้ที่ 20kHz ส่วนท้ายเป็นการสรุปประสิทธิภาพของวงจรและค่าระลอกคลื่นของแรงดันเอาท์พุทโดยวงจรที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นใหม่มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าวงจรเดิมทำให้สามารถนำวงจรที่ถูกพัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ในการติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อไป

This paper presents the performance comparison results of ZETA and synchronous ZETA which focusing on the converter efficiency and the output waveform quality. This paper improved the conventional ZETA converters that operated in both Buck and Boost modes by modifying circuits to be the synchronous ZETA converters for increasing the converter efficiency that used to track the maximum power of solar panel. The operating conditions were setup while the duty cycle changed (0.3 - 0.7) for covering the continuous current modes of buck-boost. Switching frequencies at 20 kHz. Final part is summary of circuit efficiency and ripple of output voltage which the efficiency of proposal circuit is better than conventional circuit. So this circuit could be adapted into tracking the maximum power of solar cell.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

กวีพจน์ วรเนตรสุทธิกุล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทยา วงษ์กลาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สิริพรรณ ตระกูลดิษฐ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Published
2016-07-01
Section
บทความวิจัย (Research Articles)