ผลของผงถ่านและวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดชีวิตของต้นกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด Effects of Activated Charcoal and Growing Media on Seedling Growth and Survival Rate of Aeridesodorata

  • ธนวดี พรหมจันทร์
  • สุภาวดี รามสูตร
  • ปรีดา บุญเวศน์
Keywords: อาหารสูตร MS, ผงถ่าน, การย้ายปลูก

Abstract

เนื่องจากกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด (Aeridesodorata) เป็นกล้วยไม้ป่าที่หายากและมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การศึกษานี้จึงทำการขยายพันธุ์กล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยนำต้นกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด อายุ 3 เดือนความสูง 1.5 - 2 เซนติเมตร มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS (Murashige & Skoog, 1962)ใส่น้ำมะพร้าว 15 เปอร์เซ็นต์ น้ำตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ และผงวุ้น 0.8 เปอร์เซ็นต์ เติมและไม่เติมผงถ่าน 0.2 เปอร์เซ็นต์ ทำการวางเลี้ยงในสภาพให้แสง ที่อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง3,000 ลักซ์ เป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่า อาหารทั้งสองสูตรให้เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงสุดเท่ากัน 100 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อพิจารณาถึงอัตราการเจริญเติบโตพบว่า อาหารสูตร MS ที่ปราศจากผงถ่านให้ความยาวใบเฉลี่ย จำนวนใบเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ยสูงกว่าสูตรอาหารที่เติมผงถ่านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.05) คือ เท่ากับ 2.79 ± 0.29เซนติเมตรต่อชิ้นส่วน, 5.40 ± 0.10 ใบต่อต้นและ 1.97± 0.15 เซนติเมตรต่อชิ้นส่วน ตามลำดับนอกจากนี้พบว่า ต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดที่ปลูกในสแฟกนัมมอสให้อัตราการรอดชีวิตสูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อย้ายปลูกลงดินเป็นเวลา 1 เดือนทั้งนี้ผลการศึกษาที่ได้จะนำไปส่งเสริมให้ผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เอื้องกระเป๋าปิดได้ปฏิบัติต่อไป

Due to the Fragrant Aerides orchids (Aeridesodorata) is a rare wild orchidsand unique beautiful. So, this study is the Fragrant Aerides propagation by tissueculture. In vitro 3-month young plantlet of Fragrant Aerides orchids, which have 1.5-2 cm height, cultured on MS (Murashige and Skoog, 1962) medium supplemented15% coconut water (CW), 3 % sucrose, solidified with0.8 % agar,and with andwithout 0.2% activated charcoal (AC). The cultures were maintained at 25 ± 2 °Cunder 3,000 Lux illumination for16-h photoperiod. After culturing for 3 months, bothculture medium revealed the highest percentage of survival rate of seedlings at 100percentages. Considering the growth rate, MS medium without AC gave the betterresults in average leaf length, average leaf number, and average root lengthsignificant difference (p < 0.05) with AC containing medium at 2.79 ± 0.29 cm, 5.40 ±0.10leaf/seedling and 1.97± 0.15cm/explant respectively. Moreover, after transferredcomplete plantlets to acclimatize in sphagnum moss gave the highest percentage ofsurvival rateat 100 percentages for 1 month. The results of this study will be takento encourage the growing in Fragrant Aerides orchids at the next practice.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ธนวดี พรหมจันทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Published
2016-07-01
Section
บทความวิจัย (Research Articles)