บทบรรณาธิการ

  • บรรณาธิการ EDITORIAL

Abstract

วารสารวิชชา เป็นวารสารเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ได้รับการสนับสนุนดียิ่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยจัดทำวารสารปีละ
2 ฉบับ นับถึงปี 2559 นี้ เป็นปีที่ 35 และผ่านการปรับปรุงพัฒนาจากกองบรรณาธิการอย่างเต็มกำลัง
เพื่อให้วารสารวิชชาก้าวสู่วารสารตามเกณฑ์มาตรฐานในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชชา ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 นี้ มีบทความวิจัยที่มีคุณภาพในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 เรื่อง ที่ได้รับการคัดสรร กลั่นกรอง พิจารณาจากกองบรรณาธิการ และ
อนุเคราะห์ประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างครบถ้วน เพื่อให้วารสารวิชชาเป็นวารสารแห่งปัญญา
สำหรับผู้สนใจ เป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการสำคัญของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย
และบุคคลทั่วไป
ความสำเร็จในการจัดทำวารสารวิชชาเกิดขึ้นจากความร่วมมือดียิ่งจากหลายฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจ
สนับสนุน และให้กำลังใจบนพื้นฐานความเพียร พยายาม และมุ่งมั่นของกองบรรณาธิการ เพื่อประโยชน์
ส่วนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยกำหนดเป้าหมายสู่ความสำเร็จในการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบของวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ในนามของบรรณาธิการขอขอบคุณ คณะทำงาน กองบรรณาธิการ เจ้าของบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และผู้สนับสนุนวารสารวิชชา
ทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดันและอำนวยความสะดวกให้วารสารวิชชาฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-01-01
Section
บทบรรณาธิการ (Leading Article)