เชื้อเพลิงแก๊สซิฟิเคชันจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อผลิตไฟฟ้า: อีกทางเลือกของพลังงานทดแทนของภาคใต้ Gasification Fuel from Agricultural Residues to Generate Electrical Power: Alternative Energy for the South of Thailand

  • อนุรักษ์ ตรีเพ็ชร
  • ปริญญา หม่อมพิบูลย์
  • เฉลิมขวัญ สมใจ
  • มนตรี เรืองประดับ
  • เปมิกา แซ่เตียว
  • ณปภัช จันทร์เมือง
Keywords: ชีวมวล, แก๊สซิฟิเคชัน, เตาแก๊สซิฟายเออร์

Abstract

ปัจจุบันปัญหาด้านพลังงานเป็นปัญหาใหญ่ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทยที่มีโอกาสขาดแคลนพลังงานมากที่สุด ทางภาคใต้มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ซึ่งพืชทั้งสองชนิดนี้เมื่อหมดอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตสามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบของชีวมวล บทความนี้ได้ทบทวนเอกสารและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำหรับการผลิตชีวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะกับการนำไปใช้ในธุรกิจขนาดเล็กมีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 1 MW เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางพลังงานนั้น การเปลี่ยนสภาพชีวมวลโดยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน มีความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด และเตาแก๊สซิฟายเออร์ชนิดไหลลงมีความเหมาะสมสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก เมื่อแก๊สผ่านชุดปรับปรุงคุณภาพก็สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ชนิดแก๊สโซลีนและดีเซลได้ ผลที่ได้จากการศึกษานี้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานของภาคใต้ต่อไป

Nowadays, energy problem has become a major issue for country  development, especially in the southern part of Thailand which has the highest risk  of having energy shortage. There are two important economic crops in the south of  Thailand; latex tree and oil palm. These two crops, when reaching the end of their  harvesting ages, can be used to produce alternative energy in the form of biomass. 

Therefore, this article reviewed various studies and proposed a solution for  generating electricity that suitable for small business with electricity generating  capacity less than 1 MW. The proposed method would reduce the energy cost for  the business. The investigation showed that gasification of the biomass was the  most suitable and worthwhile. Furthermore, gasifier chamber in the form of  downdraft gasifier was suited for small scale electricity generator. And, with an addition of gas reconditioning process, the resulting gas could be applied to gasoline
and diesel engines. These findings could provide development guidelines for solving  future energy crisis in the southern part of Thailand.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อนุรักษ์ ตรีเพ็ชร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปริญญา หม่อมพิบูลย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เฉลิมขวัญ สมใจ
ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มนตรี เรืองประดับ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เปมิกา แซ่เตียว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ณปภัช จันทร์เมือง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Published
2016-01-01
Section
บทความวิจัย (Research Articles)