การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดโดยใช้วงจรซิงโครนัสซีต้าคอนเวอร์เตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ Improvement Performance Maximum Power Point Tracking Using Synchronous Zeta Converter for Photovoltaic

  • ณัฐวรรษ จำปาศรี
  • กวีพจน์ วรเนตรสุทธิกุล
  • พงศ์พัชร บัวเพ็ชร
  • พัชรินทร์ อินทมาส
  • นพวรรณ แท่นเล็ก
Keywords: ซิงโครนัสซีต้าคอนเวอร์เตอร์, การติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุด สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์, ประสิทธิภาพ

Abstract

บทความวิจัยนี้นำเสนอการทำงานของคอนเวอร์เตอร์ชนิดซิงโครนัสซีต้าที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของรูปคลื่นทั้งด้านออกและด้านเข้า โดยคอนเวอร์เตอร์ชนิดซิงโครนัสซีต้านี้ได้ออกแบบและพัฒนามาจากคอนเวอร์เตอร์ชนิดซีต้า ด้วยการเลือกใช้มอสเฟตที่มีการสูญเสียต่ำกว่าการสูญเสียของไดโอด ที่ทำงานในโหมดบั๊กและบู๊สต์ โหมดแบบกระแสต่อเนื่องในช่วงค่าวัฏจักรตั้งแต่ 0-0.65 ที่ความถี่ 20 กิโลเฮิรตซ์ ที่กำลังไฟฟ้า 0-160 วัตต์ ที่ค่าประสิทธิภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ โดยกระแสริปเปิ้ลและแรงดันริปเปิ้ลทั้งด้านเข้าและด้านออกถูกออกแบบให้มีค่าน้อยกว่า1.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งวงจรที่นำเสนอนี้สามารถนำไปใช้และถูกทดสอบในการติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบผลิตกำลังไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

This paper presents the proposed synchronous zeta converter focusing on performance improvement and ripple waveform of voltage and current. The proposed synchronous zeta converter is developed based on the conventional zeta converter by replacement of low loss MOSFET on the diode. The synchronous zeta
converter is operated on current continuous mode at buck-boost operation with 0-0.65 duty cycle, 20 kHz switching frequency and 0-160 watts. The maximum power efficiency is achieved 95% at current and voltage ripple for both input and output less than 1 %. The synchronous converter can be applied and tested in maximum power point tracking with photovoltaic system.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ณัฐวรรษ จำปาศรี
วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัทซีเกทประเทศไทย จำกัด
กวีพจน์ วรเนตรสุทธิกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Published
2016-01-01
Section
บทความวิจัย (Research Articles)