การศึกษาผลกระทบต่อการทำงานของมอเตอร์ BLDC และชุด ASD จากการปรับแต่งตำแหน่งต่างๆของ Hall Effect Sensors A Study of the Effect of BLDC Motor Operation and ASD Adjusted by Various Position of Hall Effect Sensors

  • เทวินทร์ นิลสาคร
  • พรหมพักตร์ ดาวัลต์
  • วราเชษฐ์ พรหมประสิทธิ์
  • วัสสา รวยรวย
  • จารุวรรณี ไชยพรรณ
  • กวีพจน์ วรเนตรสุทธิกุล
Keywords: ฮอลล์เซ็นเซอร์, มอเตอร์แบบฮับ, ประสิทธิภาพ, มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน, ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์

Abstract

บทความวิชาการนี้นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบขับเคลื่อนสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่านที่ใช้ระบบควบคุมแบบแรงดันต่อความถี่คงที่โดยจะศึกษาผลกระทบจากการปรับแต่งตำแหน่งของอุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งโรเตอร์ในมอเตอร์BLDC(Hall Effect Sensors)ในมอเตอร์แบบฮับขนาด 200 W ที่ได้จากการเลื่อนตำแหน่งHall Effect Sensors ณ จุดหลังจากจุดปกติ 0.5mm, จุดหลังจากจุดปกติ 1.0 mm, ก่อนถึงจุดปกติ0.5 mm และก่อนถึงจุดปกติ 1.0 mm ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านและพบว่าในตำแหน่งที่มีการปรับแต่ง ก่อนถึงจุดปกติ 0.5 mmของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

This paper presents criteria of the efficiency improvement for BLDC motor driving system on voltage control system per constant frequency. The second criteria use the adjustment of effect sensor rotor in BLDC(Hall effect sensor) motor and in 200 w hub motor from the movement of Hall Effect Sensors at 0.5 mm and
1.0 mm after the normally point, 0.5 mm and 1.0 mm before the normally point which effect to efficiency of BLDC motor operation. The result of 0.5mm before normally point is most efficiency of this motor electric type.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

เทวินทร์ นิลสาคร
นายช่างกองแผนงานฝ่ายเรือ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
พรหมพักตร์ ดาวัลต์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Published
2016-01-01
Section
บทความวิจัย (Research Articles)