การตรวจวัดอะลูมิเนียมไอออนอย่างง่ายด้วยเทคนิคการสังเกตด้วยตาเปล่าโดยใช้สารสกัดจากดอกชบาแดง Simple Naked-eye Detection of Al3+ ion Using Flowers Extract of Hibiscus rosa-sinensis L.

  • สุนันทา ข้องสาย
  • ปวีณา ปรวัฒน์กุล
  • รุ่งนภา พิมเสน
  • แน่งน้อย แสงเสน่ห์
  • นงเยาว์ เทพยา
Keywords: การสังเกตด้วยตาเปล่า, ชบาแดง, อลูมินัม

Abstract

ได้พัฒนาวิธีการตรวจวัดโลหะ Al3+ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ด้วยเทคนิคการสังเกตด้วยตาเปล่าโดยใช้สารสกัดจากดอกชบาแดงเป็นตัวทำให้เกิดสารเชิงซ้อน ผลจากการศึกษาพบว่า Al3+ไอออน สามารถเปลี่ยนสีของสารสกัดดอกชบาจากชมพูแดงเป็นม่วงอัตราส่วนของการตรวจวัดโลหะต่อสารสกัดที่เหมาะสมคือปริมาตร 1:2 และพบว่าไอออนโลหะ แคตไอออน และแอนไอออนอื่นๆไม่มีผลรบกวนในการตรวจวัด สารสกัดจากดอกชบาแดงสามารถตรวจวัด Al3+ ที่ความเข้มข้นต่ำสุดเท่ากับ 0.1 ppm จากงานวิจัยนี้จะเห็นว่าสารสกัดจากดอกชบาแดงสามารถนำมาใช้ตรวจวัด Al3+โดยใช้เทคนิคการสังเกตด้วยตาเปล่าได้ซึ่งเป็นเทคนิคที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ รวดเร็วและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

The determination of Al3+ ions at low concentration was developed usingsimple Naked-eye detection by colorimetric assay of Hibiscus rosa-sinensis L. flowerextract as complexing agent. The result showed that the color of extracted flowerswas changed from pink-red to purple when having Al3+. The suitable detectionbetween Al3+ solution and extracted flowers of Hibiscus rosa-sinensis L. was 1:2ratio. The system of detection has no interference from other metal ions, cationsand anions. The obtained flowers extract of Hibiscus rosa-sinensis L. could beemployed for Al3+ detection at the lowest concentration of 0.1 ppm. As the resultsfrom this work, it can concluded that Hibiscus rosa-sinensis L. flower extract coulddetected Al3+ by naked-eye detection, which is the simple technique to analyze,rapid, convenient and environmental friendly technique.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สุนันทา ข้องสาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
Published
2016-01-01
Section
บทความวิจัย (Research Articles)