Knowledge Attitude and Herbal Usage Behaviors among Older People with Chronic Diseases in Tha Ruea District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

  • กฤติเดช มิ่งไม้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
Keywords: Behavioral, Herbal usage, Older people, Chronic diseases

Abstract

The study was a cross-sectional analytical study aimed to determine                 the knowledge attitude herbal usage behaviors and associated factor with herbal usage behaviors among older people with chronic diseases in Tha Ruea district, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The samples consisted of 160 older people with chronic diseases who were lived in Tha Ruea district. The subjects were collected by systematic sampling between Augusts to October 2016. The data were collected using a structural interview.                   The instruments consisted of 5 Parts. Data were analyzed by using descriptive statistics and Chi-square test. The results revealed that the majority of the samples had moderate level of herbal knowledge, attitude, and usage behaviors (57.5, 58.2 and 54. 7%).Factors significantly associated to herbal usage behaviors in older people with chronic diseases including age, education level, sufficient of income, cultivate herb for their own usage and attitude of herbal usage behaviors was significantly associated to herbal usage behaviors of older people (p<0.05). The results were made that a policy should be given in order to promote and encourage more people to use medical herbs for illness treatments. The activity or training should be provided for disseminating or spreading medical herbs information for building positive attitude towards using them for illness treatments in daily life.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

กฤติเดช มิ่งไม้, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

Krittidech Mingmai 

M.Sc. (Epidemiology) Mahidol University

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน

 

References

จารุวรรณ ศรีสร้อย, พิไลวรรณ ลี้พล และกาญจนา วงษ์สวัสดิ์. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคยาต้มสมุนไพรของประชาชนบ้านโคกลาย ตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ์พยาบาลมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ทับทิม ทองสาย. (2554). พฤติกรรม ความรู้ ความเชื่อ ในการใช้สมุนไพรรักษาโรคของประชาชน บ้านดอนสั้น ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, ตั้ม บุญรอด และวิชชาดา สิมลา. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 7 (2), 25-37.
พินทุสร เหมพิสุทธิ์. (2553). ระบบบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก. ใน วิชัย โชควิวัฒน์, สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, ประพจน์ เภตรากาศ. (บรรณาธิการ) รายงานการสาธารณสุขไทย. กรุงเทพมหานคร : องค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก.
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. (2558). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 2557. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).
วรรณรา ชื่นวัฒนา. (2557). การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, 6(1), 197-201.
วิไลวรรณ ชัยณรงค์. (2554). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาเบื้องต้นของประชาชน ในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สง่า อยู่คง. (2556). ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการใช้สมุนไพรของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร. วารสารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายมูล, 15(1), 70-79.
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาลัยมหิดล. (2559). ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2559. สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล, 25(1), 1-2.
สมเกียรติยศ วรเดช, ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, เรณู สะแหละ และยุวดี กองมี. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2558). ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรของ ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2557). รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2557. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพมหานคร : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด.
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2559). รายงานประจำปี 2558. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์.
สุกิจ ไชยชมภู, พูนสุข ช่วยทอง, วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์ และสุนันท์ ศลโกสุม. (2555). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคของประชาชน ในเขต 11 กระทรวงสาธารณสุข. วารสารเกื้อการุณย์, 19 (2), 60-74.
สุนีย์ แป้นทะเล. (2551). พฤติกรรมการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนเครือข่าย ป่าตะวันออก กรณีศึกษา บ้านาอีสาน หมู่ที่ 16 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี.
Bloom, B.S. (1968). Mastery learning. UCLA – CSEIP evaluation Comment. Los Angeles: University of California at Los Angeles.
Charlotte Eliopoulos.(2015). Executive Director American Association for Long Term Care Nursing. New York: Lippincott Williams & Wilkins.
Daniel, W.W. (1995). Biostatistics: A foundation for analysis in the health sciences. New York: Wiley & Sons.
Eliopoulos, C. (2015). Executive Director American Association for Long Term Care Nursing. New York: Lippincott Williams & Wilkins.
Published
2017-12-25
Section
บทความวิจัย (Research Articles)