การพัฒนาแผ่นแปะเจลาตินเกล็ดปลาที่มีส่วนผสมของสารสกัดลูกประคบสมุนไพรไทย

Main Article Content

พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม
นูรอามาลีน เด็งซียอ
นูรฮาซีกิน สะอิ
ไมมูณา อิสายะ
สุกาญจนา กำลังมาก
ฮุซนา บือโต

บทคัดย่อ

ลูกประคบสมุนไพรไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย แต่วิธีการเตรียมและการใช้งานนั้นค่อนข้างยุ่งยาก ใช้เวลานานและมีหลายขั้นตอน คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรให้มีรูปแบบที่ทำง่ายและใช้งานสะดวก จึงได้พัฒนาแผ่นแปะเจลาตินจากเกล็ดปลาที่มีส่วนผสมของสารสกัดลูกประคบสมุนไพรไทย โดยการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลาและการสกัดสารจากสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของลูกประคบด้วยคลื่นไมโครเวฟ ผู้วิจัยได้ตั้งตำรับแผ่นแปะที่มีส่วนผสมของสารสกัดลูกประคบสมุนไพรจำนวน 7 สูตร และประเมินคุณภาพแผ่นแปะโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพที่ดัดแปลงมาจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (1622/2565) ผลการศึกษาพบว่า สูตรตำรับที่ 5 ประกอบด้วยเจลาติน 15 กรัม สารสกัดลูกประคบ 5 กรัม คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส 1 กรัม โพรพิลีน ไกลคอล 2 กรัม ไกลแดนท์ 1 กรัม และน้ำกลั่น 76 กรัม เป็นสูตรตำรับที่มีคุณภาพดีที่สุด แผ่นแปะมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน กึ่งแข็งมีความยืดหยุ่นอย่างชัดเจน และเมื่อแปะลงบนผิวหนังไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว และสามารถลอกออกได้ง่าย มีความคงตัวที่ดีเมื่อเก็บในที่เย็นและป้องกันแสง และยังคงสภาพที่อุณหภูมิห้องในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งสามารถนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปศึกษาประสิทธิผลในการรักษาในอาสาสมัครต่อไปในอนาคต

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Azwanida, N. N. (2015). A review on the extraction methods uses in medicinal plants, principle, strength and limitation. Medicinal & Aromatic Plants, 4(3), 1-6.

Baydin, T., Aarstad, O. A., Dille, M. J., Hattrem, M. N., & Draget, K. I. (2022). Long-term storage stability of type A and type B gelatin gels: The effect of Bloom strength and co-solutes. Food Hydrocolloids, 127, 107535.

Chen, H., Wu, D., Ma, W., Wu, C., Tian, Y., Wang, S., et al. (2021). Strong fish gelatin hydrogels enhanced by carrageenan and potassium sulfate. Food Hydrocolloids, 119, 106841.

Cheng, Y., Wang, W., Zhang, R., Zhai, X. & Hou, H. (2021). Effect of gelatin bloom values on the physicochemical properties of starch/gelatin–beeswax composite films fabricated by extrusion blowing. Food Hydrocolloids, 113, 106466.

Chitrattha, P. (2018). Drug stability. Retrived September 19, 2023, from : https://ccpe.pharmacycouncil.org/ showfile.php?file=484

Dormae, Y. & Choothong. L. (2021). Development gel product containing herbal compress extract with antioxidant activity. Journal of the Arts of Management, 5(3), 862-876. (in Thai)

EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP), Bampidis, V., Azimonti, G., Bastos, M. de L., Christensen, H., Dusemund, B., et al. (2022). Safety and efficacy of a feed additive consisting of sodium alginate for all animal species (ALGAIA). EFSA Journal, 20(3), e07164.

Jagadeesh, D., Prem Kumar, B., Sudhakara, P., Venkata, P. C. & Varada, R. A. (2013). Preparation and properties of propylene glycol plasticized wheat protein isolate novel green films. Journal of Polymers and the Environment, 21, 930–936.

Khotaphan, S. & Charucharana, S. (2017). Office syndrome and Thai traditional medicine. Phranakhon Rajabhat Research Journal: Science and Technology, 12(2), 137-139. (in Thai)

Lohmah, S., Tohree, Y., Dasortaradae, F. & Boontud., R. (2022). Effective of the use of herbal compress to relieve the pain of office syndrome at the Thai Medical Learning Center Yala Rajabhat University.

In The Proceedings of the 7th National Science and Technology Conference : NSCIC 2022 (pp. 583-596). Faculty of Science and Technology: Suratthani Rajabhat University. (in Thai)

Mahmood, K., Muhammad, L., Ariffin, F., Razak, H. K. B. A. & Sulaiman, S. (2016). Review of fish gelatin extraction, properties and packaging applications. Food Sci Quality Management, 56, 47-59.

Mirzapour-Kouhdasht, A., Sabzipour, F., Taghizadeh, M. S. & Moosavi-Nasab, M. (2019). Physicochemical, rheological, and molecular characterization of colloidal gelatin produced from common carp by-products using microwave and ultrasound-assisted extraction. Journal of Texture Studies, 50(5), 416–425.

National Statistical Office (2023). Demography population and housing branch. Retrieved September 19, 2023, from http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/en/01.aspx

Noor, N. Q. I. M., Razali, R. S., Ismail, N. K., Ramli, R. A., Razali, U. H. M., Bahauddin, A. R., et al. (2021). Application of green technology in gelatin extraction: A review. Processes, 9(12), 2227.

Pansawat, N., Choothong, L. & Akrasiritrattana, K. (2023). Development of transdermal patch from herbal compress extracts. VRU Research and Development Journal Science and Technology, 18(2), 1-14.

(in Thai)

Rayan, S. (2015). Development and training technology of production gelatin form Tilapia Scale. Thailand (Research report). Bangkok: Rajamangala University of Technology Isan. (in Thai)

Sedee, A. (2017). Using microwaves to extract important substances from medicinal plants. EAU Heritage Journal Science and Technology, 11(1), 1 –14.

Sallam, A. S., Hamudi F. F. & Khalil, E. A. (2015) Effect of ethylcellulose and propylene glycol on the controlled-release performance of glyceryl monooleate-mertronidazole periodontal gel. Pharmaceutical Development and Technology, 20(2), 159-68.

Sripet, S. (2017). Quality control of drug delivery of transdermal patches. Continuing Pharmaceutical Education Articles. Department of Medical Sciences Ministry of Public Health.

The Department of Health, Ministry of Public Health (2015). Department of health reveals 60 percent of working age people are at risk of office syndrome. Retrieved September 19, 2023, from https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/hp-ebook_11/ (in Thai)

Thiratthankul, A. & Baunoo, W. (2021). Effects of ergonomics health promotion program for behavioral modification to reduce the risk of work-related musculoskeletal disorders among the work of employees in an establishment Nongkhai. Journal of environmental and community health, 6(3), 38-44. (in Thai)

Tohmadlea, P., Worawattanamateekul, W. & Hinsui, J. (2019). Tilapia Gelatin: Elimination Fishy Odor. Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal, 11(3), 1-9.