วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Acadamic Article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี  ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการอาหาร ) เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ วาริชศาสตร์) และสิ่งแวดล้อม จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ฉบับที่สองประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่สามประจำเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม)

เผยแพร่แล้ว: 29-03-2024

การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากกาแฟ

มัลลิกา หล้าพันธ์, สังสรรค์ หล้าพันธ์

11-19

การพัฒนาแผ่นแปะเจลาตินเกล็ดปลาที่มีส่วนผสมของสารสกัดลูกประคบสมุนไพรไทย

พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม, นูรอามาลีน เด็งซียอ, นูรฮาซีกิน สะอิ, ไมมูณา อิสายะ, สุกาญจนา กำลังมาก, ฮุซนา บือโต

30-39

ผลของเอทธิฟอนต่อการชักนำการออกดอกของสับปะรดสี (Tillandsia cyanea)

นภัสวรรณ เลี่ยมนิมิตร, พิมล เที่ยงธรรม, สุดนัย เครือหลี, พิมพ์ชนา วงศ์พิศาล

40-46

ผลสะสมของกากแป้งมันสำปะหลังและหินปูนบด และปุ๋ยเคมีต่อผลผลิต และการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธร

ณัฐปคัลภ์ ทานะวงศ์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์, มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม

47-61