เผยแพร่แล้ว: 2023-03-15

การตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในชุดดินกุลาร้องไห้ต่อเปลือกดินมันสำปะหลังและปุ๋ยโพแทสเซียม

เฟื่องลดา ธนะโชติ, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์, มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม

1–27

พฤติกรรมเชิงธรณีเคมีของธาตุองค์ประกอบหลักในดินปลูกมันสำปะหลังที่พัฒนามาจากวัสดุธรณีที่แตกต่างกันในจังหวัดนครราชสีมา

ประภัสสรา สุโพธิ์, ณัฐพล จิตมาตย์, เฉลิมชาติ วงศ์ลี้เจริญ, สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, วรชาติ วิศวพิพัฒน์, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์

61–81