บรรณาธิการ
-ศาสตราจารย์ ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-รองศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล ชยประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบรรณาธิการ
-รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิตต์ สายสุนทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทธิชัย อัศวราชันย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-รองศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร สืบค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-รองศาสตราจารย์ ดร. จักรมาส เลาหวณิช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร แซมสีม่วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-รองศาสตราจารย์ ดร. สุนัน ปานสาคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ ผลโพธิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กระวี ตรีอำนรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทวรัตน์ ตรีอำนรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุวัศ ทางดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรษา ทางดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปราจีนบุรี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราจิต พยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสันต์ ชุ่มใจหาญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันพุทธ แซ่ฉั่ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพงษ์ ชีวิตโสภณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณพต แก้วสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิภัทร ลาภเจริญสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นารถระพี นาคะวัจนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงศ์ ลาลุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพธิ์สม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ดร. เศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
-ดร. จีรายุทธ หงษ์เวียงจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ดร. กิตติศักดิ์ เพชรพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

-Sneha Sharma King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang