บรรณาธิการ
-ศาสตราจารย์ ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-รองศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
-รองศาสตราจารย์ พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-นางดาเรศร์ กิตติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
-นาย ชีรวรรธก์ มั่นกิจ เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
-รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล ชยประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ผู้ทรงคุณวุฒิ
-ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-ศาสตราจารย์ ดร. สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-ศาสตราจารย์ ดร. อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
-รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญา นิยมาภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
-รองศาสตราจารย์ จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
-รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-รองศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อาจหาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ชวนอุดม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองบรรณาธิการ
-รองศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ขวัญยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-รองศาสตราจารย์ ดร. พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิตต์ สายสุนทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-รองศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร สืบค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-รองศาสตราจารย์ ดร. จักรมาส เลาหวณิช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร แซมสีม่วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-รองศาสตราจารย์ ดร. สุนัน ปานสาคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-รองศาสตราจารย์ ดร. ประสันต์ ชุ่มใจหาญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา โพธิ์สม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ ผลโพธิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบะ ศิริแก้ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิน สืบค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทธิชัย อัศวราชันย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กระวี ตรีอำนรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทวรัตน์ ตรีอำนรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุวัศ ทางดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรษา ทางดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปราจีนบุรี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราจิต พยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันพุทธ แซ่ฉั่ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพงษ์ ชีวิตโสภณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณพต แก้วสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิภัทร ลาภเจริญสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นารถระพี นาคะวัจนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงศ์ ลาลุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ เพชรพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
-ดร. เศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
-ดร. จีรายุทธ หงษ์เวียงจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-ดร. ดวงทิพย์ ฤคณีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
-Sneha Sharma University of Melbourne