ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

บทบาทของผู้เขียน (Authors)

  • ต้องมั่นใจว่าบทความที่ส่งมารับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ยังไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ต้องมีการอ้างถึงและอ้างอิงที่เหมาะสม โดยให้รายละเอียดของเอกสารอ้างอิงที่ถูกต้องและเพียงพอ
  • ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ไม่สร้างข้อมูลเท็จ และ/หรือ ปลอมแปลงข้อมูล ตลอดจนการส่งบทความซ้ำซ้อนและบิดเบือนการอ้างอิง หากปรากฏด้วยวิธีการใดก็ตามว่ามีการคัดลอกผลงานผู้อื่น สร้างข้อมูลเท็จ และ/หรือ ปลอมแปลงข้อมูล ตลอดจนการส่งบทความซ้ำซ้อนและบิดเบือนการอ้างอิง ผู้เขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ไม่เกี่ยวข้องกับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ
  • ให้รายละเอียดของผู้เขียนบทความ (และสังกัด) ทุกท่านอย่างถูกต้องและเพียงพอตามเกณฑ์ของวารสาร ฯ
  • จัดเรียงหน้าบทความตามเกณฑ์ของวารสารฯ
  • ระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนการทำวิจัยไว้ในกิตติกรรมประกาศ
  • ระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)

*กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาต้นฉบับบทความจนกว่าต้นฉบับนั้นๆ จะถูกจัดเตรียมตามคำอธิบายใน Author Guidelines โดยใช้แบบฟอร์มต้นฉบับบทความ (Template) ที่กองบรรณาธิการจัดเตรียมไว้

ต้นฉบับบทความทุกประเภทจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า 2 ท่าน โดยที่รายชื่อผู้เขียนบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ถูกเปิดเผย (Double-blind review) กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิไปยังผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) ตามข้อมูลการติดต่อในต้นฉบับ ผู้เขียนบทความต้องปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของผู้ทรงคุณวุฒิให้ชัดเจน ผู้เขียนต้องเขียนอธิบายรายละเอียดการแก้ไขต้นฉบับบทความเรียงลำดับเป็นหัวข้อตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะหรือซักถามไว้ จากนั้น ส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายังกองบรรณาธิการภายในระยะเวลาที่กำหนด กองบรรณาธิการจะพิจารณารับต้นฉบับให้ตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยใช้ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้คำตัดสินของกองบรรณาธิการถือเป็นอันสิ้นสุด

การประเมินต้นฉบับบทความของผู้ทรงคุณวุฒิจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย

1 หัวเรื่อง

   1.1 หัวเรื่องสั้นกระชับ เหมาะสมกับเนื้อหา และสื่อถึงสาระสำคัญของต้นฉบับบทความ

   1.2 หัวเรื่องภาษาอังกฤษถูกหลักไวยากรณ์ และสอดคล้องกับหัวเรื่องภาษาไทย

2 บทคัดย่อ

   2.1 บทคัดย่อสั้นกระชับ และมีใจความครอบคลุมสาระสำคัญทั้งหมดของต้นฉบับบทความ

   2.2 บทคัดย่อภาษาอังกฤษสอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย

   2.3 บทคัดย่อภาษาอังกฤษถูกหลักไวยากรณ์

3 บทนำ

   3.1 มีการระบุประเด็นปัญหาและความสำคัญที่ชัดเจน

   3.2 มีการตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางรอบด้าน

   3.3 มีการระบุวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัยที่ชัดเจน

4 อุปกรณ์และวิธีการ

   4.1 สมมติฐานและระเบียบวิธีวิจัยถูกต้องตามหลักวิชาการ

   4.2 การอธิบายวิธีทดลองละเอียดชัดเจน สามารถพิสูจน์ซ้ำได้

   4.3 อุปกรณ์การทดลองมีความน่าเชื่อถือ

5 ผลและวิจารณ์

   5.1 มีการรายงานผลครบทุกประเด็นตามที่ระบุในส่วนอุปกรณ์และวิธีการ

   5.2 ผลการทดลองมีความน่าเชื่อถือ

   5.3 รูปแบบการรายงานผลมีความเหมาะสม เช่น การใช้ตาราง รูป กราฟ เป็นต้น

   5.4 มีการวิเคราะห์ผล การแปลผล และบทวิจารณ์ที่สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

6 สรุป

   6.1 มีการสรุปการค้นพบที่สำคัญและข้อเสนอแนะ ที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

7 เอกสารอ้างอิง

   7.1 รายการเอกสารอ้างอิงสอดคล้องตรงกันกับการอ้างอิงในเนื้อความ

   7.2 เอกสารอ้างอิงที่นำมาอ้างอิงสามารถเข้าถึงหรือสืบค้นได้จริง