วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นวารสารวิชาการทางวิศวกรรมเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 1 ฉบับ และระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 1 ฉบับ) ต้นฉบับที่รับพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น บทความที่เผยแพร่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยที่รายชื่อผู้เขียนบทความถูกเปิดเผย และผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ถูกเปิดเผย (Single-blind review) 

Print ISSN: 1685-408X
Online ISSN: 2651-222X

เปิดรับบทความลงตีพิมพ์ใน วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

2021-12-01

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (Thai Socity of Agricultural Engineering Journal) เปิดรับบทความวิจัยและวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับ 1. ต้นกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร, 2. วิศวกรรมดินและน้ํา, 3. กระบวนการหลังเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมอาหาร, 4.  โครงสร้างอาคารเกษตร, 5.  ระบบเกษตร, 6.  คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 7.  พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยจะเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 1 ฉบับ และระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 1 ฉบับ) ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการตีพิมพ์ในวารสารฯ ในสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่แจ้งไว้เบื้องต้น และผู้ส่งบทความจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งและการประเมิน และ จัดทำรูปแบบบทความของวารสารฯ คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด

Vol. 27 No. 2 (2021): ปีที่ 27 ฉบับที่ 2

Published: 2021-06-21

การปรับปรุงความแข็งแรงเพลาขับหน้าเครื่องเกี่ยวนวดข้าว รุ่น ENG-MJU-003

พนธกร เหลี่ยมเคลือบ, ฤทธิชัย อัศวราชันย์, เสมอขวัญ ตันติกุล

5

การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพดหวาน

ศิริเจษฎ์ กองแก้ว, สิงห์รัญ ชารี, ประไพพรรณ สิทธิกูล, บัณฑิต ทองสร้อย, กฤษณ์ ผลโพธิ์

7

การพัฒนานวัตกรรมในการวัดและจัดทําแผนที่ความชื้นผิวดินจากดาวเทียม SMAP

แพรวา วิจิตรธนสาร, ณัฏฐริณีย์ เอี้ยวรัตนวดี, อนุเผ่า อบแพทย์

10

View All Issues
ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14456/tsaej.2021.15
2 10.14456/tsaej.2021.14
3 10.14456/tsaej.2021.13
4 10.14456/tsaej.2021.12
5 10.14456/tsaej.2021.11
6 10.14456/tsaej.2021.10
7 10.14456/tsaej.2021.9
8 10.14456/tsaej.2021.8
9 10.14456/tsaej.2021.7
10 10.14456/tsaej.2021.6
11 10.14456/tsaej.2021.5
12 10.14456/tsaej.2021.4
13 10.14456/tsaej.2021.3
14 10.14456/tsaej.2021.2
15 10.14456/tsaej.2021.1