วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นวารสารวิชาการทางวิศวกรรมเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 1 ฉบับ และระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 1 ฉบับ) ต้นฉบับที่รับพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น บทความที่เผยแพร่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยที่รายชื่อผู้เขียนบทความถูกเปิดเผย และผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ถูกเปิดเผย (Single-blind review) 

Print ISSN: 1685-408X
Online ISSN: 2651-222X

เปิดรับบทความลงตีพิมพ์ใน วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

2021-12-01

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (Thai Socity of Agricultural Engineering Journal) เปิดรับบทความวิจัยและวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับ 1. ต้นกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร, 2. วิศวกรรมดินและน้ํา, 3. กระบวนการหลังเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมอาหาร, 4.  โครงสร้างอาคารเกษตร, 5.  ระบบเกษตร, 6.  คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 7.  พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยจะเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 1 ฉบับ และระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 1 ฉบับ) ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการตีพิมพ์ในวารสารฯ ในสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่แจ้งไว้เบื้องต้น และผู้ส่งบทความจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งและการประเมิน และ จัดทำรูปแบบบทความของวารสารฯ คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด

ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (2022): TSAEJ

เผยแพร่แล้ว: 2022-07-01

ผลการใช้เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ร่วมกับชีวมวลต่อสมรรถนะและการปลดปล่อยมลพิษของเตาเผาภาชนะเซรามิก

งานวิจัยนี้เป็นศึกษาผลกระทบทางด้านสมรรถนะของเตาเผา การปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม และการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์และเถ้า จากการนำเชื้อเพลิงขยะ มาใช้ร่วมกับเชื้อเพลิงดั้งเดิม (ไม้) ที่อัตราส่วน 20 : 80 wt. % w.b. เทียบกับการใช้เชื้อเพลิงไม้ ซึ่งเป็นการเผาไหม้โดยตรงเพื่อให้ความร้อนแก่ชิ้นงานตัวอย่าง ได้แก่ กระถางดินเผาและจาน-ชามเซรามิก สำหรับใส่อาหาร โดยใช้เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาชนิดทางเดินลมร้อนลง ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงดั้งเดิม ของอุตสาหรรมเตาเผาภาชนะเซรามิก ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยเชื้อเพลิงขยะที่นำมาใช้ร่วมเป็นเชื้อเพลิงขยะประเภทที่ 3 และ 5 (Refuse-Derived Fuel 3, 5: RDF-3, RDF-5) ที่ผ่านการแปรรูปโดยระบบบำบัดขยะทางกลและชีวภาพของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology, Mechanical and Biological Treatment: SUT MBT) การวัดมลพิษทางอากาศจะตรวจวัดเพียงเชื้อเพลิงไม้ล้วนเทียบกับ ไม้ : RDF-3 เนื่องจาก RDF-3 และ RDF-5 มีคุณสมบัติทางเคมีที่เหมือนกัน จึงใช้ RDF-3 เป็นตัวแทนในการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ

Nontakorn Phakphoom, Pansa Liplap, Thipsuphin Hinsui, Weerachai Arjharn
ดูทุกฉบับ
ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14456/tsaej.2021.15
2 10.14456/tsaej.2021.14
3 10.14456/tsaej.2021.13
4 10.14456/tsaej.2021.12
5 10.14456/tsaej.2021.11
6 10.14456/tsaej.2021.10
7 10.14456/tsaej.2021.9
8 10.14456/tsaej.2021.8
9 10.14456/tsaej.2021.7
10 10.14456/tsaej.2021.6
11 10.14456/tsaej.2021.5
12 10.14456/tsaej.2021.4
13 10.14456/tsaej.2021.3
14 10.14456/tsaej.2021.2
15 10.14456/tsaej.2021.1