ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

วารสารฯ มีกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 2 ครั้ง (ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 1 ฉบับ และระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 1 ฉบับ) จัดส่งเล่มให้แก่หอสมุดแห่งชาติ 3 ฉบับ และเผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์ของวารสารฯ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TSAEJ/index