ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

จริยธรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตีพิมพ์ผลงาน

บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการตีพิมพ์บทความ ตลอดจนหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการเผยแพร่บทความในวารสารฯ ด้วยเหตุนี้ บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ (Editors and editorial board) ผู้เขียน (Authors) และผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Reviewers) จึงต้องปฏิบัติการตามแนวทางจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการเสนอบทความเพื่อรับการพิจารณา ในส่วนของประเมินบทความให้กับทางวารสาร ฯ และการดำเนินการเพื่อการตีพิมพ์

บทบาทของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ (Editors and editorial board)

  • ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมกับบทความทุกบทความที่ส่งมารับการพิจารณา โดยบรรณาธิการ และ/หรือ กองบรรณาธิการจะประเมินความเหมาะสมของบทความในเบื้องต้น เพื่อจะได้ตัดสินใจว่าจะส่งบทความดังกล่าวไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำการประเมินคุณภาพอย่างเป็นทางการต่อไปหรือไม่
  • รักษาความลับของข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ส่งมารับการพิจารณา โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเฉพาะกับผู้เขียนที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทาบทามให้ประเมินบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ และสำนักพิมพ์ตามที่เห็นสมควร
  • ปฏิบัติต่อผู้เขียนทุกท่านด้วยความเป็นธรรม และประเมินบทความที่ส่งมารับการพิจารณา โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ ความเชื่อทางศาสนา ชาติกำเนิด สถานะความเป็นพลเมืองหรือปรัชญาทางการเมืองของผู้เขียน
  • ตรวจสอบและหลีกเลี่ยงการประพฤติผิดที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ ทั้งในแง่ของการคัดลอกผลงานผู้อื่น การสร้างข้อมูลเท็จ และ/หรือ ปลอมแปลงข้อมูล ตลอดจนการส่งบทความซ้ำซ้อนและบิดเบือนการอ้างอิง หากพบว่าบทความที่ส่งมารับการพิจารณามีลักษณะความผิดดังกล่าว วารสารฯ จะถอนหรือปฏิเสธบทความนั้น กรณีที่พบลักษณะความผิดดังกล่าวในบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปแล้ว วารสาร ฯ จะถอนบทความดังกล่าว
  • ตีพิมพ์แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในบทความที่เผยแพร่ไปแล้วตามความเหมาะสม
  • สื่อสาร และร้องขอความช่วยเหลือ ตลอดจนข้อเสนอแนะจากกองบรรณาธิการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กองบรรณาธิการทุกท่านได้รับทราบสถานะและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับวารสาร ฯ