เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ประเภทบทความ
บทความที่เผยแพร่ในวารสารมี 3 ประเภทคือ
•  บทความวิจัย (Research paper) คือ รายงานผลการศึกษาทดลองที่ทําให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ที่ได้ดําเนินการจนสําเร็จและมีการเรียบเรียงอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย
•  บทวิจัยย่อ (Research note) คือ รายงานผลการศึกษาทดลองเฉพาะในบางประเด็นที่ผู้วิจัยค้นพบ แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
•  บทความปริทัศน์ (Review paper) คือ รายงานที่ได้จากการรวบรวมทบทวน และสังเคราะห์ งานวิจัยที่ผ่านมาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยสอดแทรกทัศนคติ ประสบการณ์ หรือความคิดเห็นของผู้เขียนที่มีต่อเรื่องนั้นๆ

ความยาวบทความ
•  บทความวิจัย ความยาวไม่ควรเกิน 10 หน้าเรียงพิมพ์
•  บทวิจัยย่อ ความยาวไม่ควรเกิน 5 หน้าเรียงพิมพ์
•  บทความปริทัศน์ ความยาวไม่ควรเกิน 10 หน้าเรียงพิมพ์