บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการตีพิมพ์บทความ ตลอดจนหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการเผยแพร่บทความในวารสารฯ ด้วยเหตุนี้ บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ (Editors and editorial board) ผู้เขียน (Authors) และผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Reviewers) จึงต้องปฏิบัติการตามแนวทางจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการเสนอบทความเพื่อรับการพิจารณา ในส่วนของประเมินบทความให้กับทางวารสาร ฯ และการดำเนินการเพื่อการตีพิมพ์

จริยธรรมของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ (Editors and editorial board)

 • ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมกับบทความทุกบทความที่ส่งมารับการพิจารณา โดยบรรณาธิการ และ/หรือ กองบรรณาธิการจะประเมินความเหมาะสมของบทความในเบื้องต้น เพื่อจะได้ตัดสินใจว่าจะส่งบทความดังกล่าวไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำการประเมินคุณภาพอย่างเป็นทางการต่อไปหรือไม่
 • รักษาความลับของข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ส่งมารับการพิจารณา โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเฉพาะกับผู้เขียนที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทาบทามให้ประเมินบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ และสำนักพิมพ์ตามที่เห็นสมควร
 • ปฏิบัติต่อผู้เขียนทุกท่านด้วยความเป็นธรรม และประเมินบทความที่ส่งมารับการพิจารณา โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ ความเชื่อทางศาสนา ชาติกำเนิด สถานะความเป็นพลเมืองหรือปรัชญาทางการเมืองของผู้เขียน
 • ตรวจสอบและหลีกเลี่ยงการประพฤติผิดที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ ทั้งในแง่ของการคัดลอกผลงานผู้อื่น การสร้างข้อมูลเท็จ และ/หรือ ปลอมแปลงข้อมูล ตลอดจนการส่งบทความซ้ำซ้อนและบิดเบือนการอ้างอิง หากพบว่าบทความที่ส่งมารับการพิจารณามีลักษณะความผิดดังกล่าว วารสารฯ จะถอนหรือปฏิเสธบทความนั้น กรณีที่พบลักษณะความผิดดังกล่าวในบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปแล้ว วารสาร ฯ จะถอนบทความดังกล่าว
 • ตีพิมพ์แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในบทความที่เผยแพร่ไปแล้วตามความเหมาะสม
 • สื่อสาร และร้องขอความช่วยเหลือ ตลอดจนข้อเสนอแนะจากกองบรรณาธิการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กองบรรณาธิการทุกท่านได้รับทราบสถานะและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับวารสาร ฯ

จริยธรรมของผู้เขียน (Authors)

 • ต้องมั่นใจว่าบทความที่ส่งมารับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ยังไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ต้องมีการอ้างถึงและอ้างอิงที่เหมาะสม โดยให้รายละเอียดของเอกสารอ้างอิงที่ถูกต้องและเพียงพอ
 • ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ไม่สร้างข้อมูลเท็จ และ/หรือ ปลอมแปลงข้อมูล ตลอดจนการส่งบทความซ้ำซ้อนและบิดเบือนการอ้างอิง หากปรากฏด้วยวิธีการใดก็ตามว่ามีการคัดลอกผลงานผู้อื่น สร้างข้อมูลเท็จ และ/หรือ ปลอมแปลงข้อมูล ตลอดจนการส่งบทความซ้ำซ้อนและบิดเบือนการอ้างอิง ผู้เขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ไม่เกี่ยวข้องกับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ
 • ให้รายละเอียดของผู้เขียนบทความ (และสังกัด) ทุกท่านอย่างถูกต้องและเพียงพอตามเกณฑ์ของวารสาร ฯ
 • จัดเรียงหน้าบทความตามเกณฑ์ของวารสารฯ
 • ระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนการทำวิจัยไว้ในกิตติกรรมประกาศ
 • ระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)

จริยธรรมของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Reviewers)

 • ตอบรับการประเมินบทความอย่างเต็มใจเฉพาะเรื่องที่อยู่ในสาขาวิชาที่ตนเชี่ยวชาญเท่านั้น และสามารถประเมินบทความดังกล่าวได้อย่างเป็นธรรม โดยไม่มีอคติ และให้ความคิดเห็นทางวิชาการต่อบทความที่ประเมินอย่างมีเหตุผล
 • ไม่ตอบรับการประเมินบทความ และ/หรือประเมินบทความอย่างฉาบฉวยโดยไม่คำนึงถึงหลักวิชาการ หรือความเสียหายที่จะเกิดแก่วงวิชาการ
 • เก็บข้อมูลทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทความตลอดทั้งกระบวนการประเมินบทความเป็นความลับ หากมีความสงสัยหรือมีข้อคำถามไม่ว่ากรณีใด ให้ติดต่อกับบรรณาธิการและ/หรือกองบรรณาธิการผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • ประเมินบทความ ให้ข้อเสนอแนะ และแจ้งผลการประเมินไปยังกองบรรณาธิการภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • แจ้งให้บรรณาธิการทราบเมื่อสังเกตเห็นหรือสงสัยว่ามีการคัดลอกผลงานผู้อื่น สร้างข้อมูลเท็จ และ/หรือ ปลอมแปลงข้อมูล ตลอดจนการส่งบทความซ้ำซ้อนและบิดเบือนการอ้างอิง
 • ไม่ใช้ประโยชน์จากบทความที่ตนเป็นผู้ประเมินและยังไม่ได้รับการเผยแพร่ในงานวิจัยของตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียนบทความเป็นลายลักษณ์อักษร