Announcements

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นวารสารวิชาการที่จัดพิมพ์โดยสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเกษตรและระบบชีวภาพ ในรูปของบทความวิจัย บทวิจัยย่อ และบทความปริทัศน์ เนื้อหาของบทความที่เผยแพร่ในวารสารสะท้อนถึงขอบเขตที่กว้างขวางของศาสตร์วิศวกรรมเกษตร ซึ่งบูรณาการวิศวกรรมศาสตร์หลากหลายสาขามาประยุกต์เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและระบบชีวภาพ อาทิ เครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมดินและน้ำ เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว วิศวกรรมอาหาร โครงสร้างอาคารเกษตร การจัดการระบบเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร เป็นต้น เนื้อหาของบทความอาจเป็นการรายงานผลการทดลองของเรื่องที่ศึกษาที่ให้องค์ความรู้ใหม่ การวิเคราะห์ทางทฤษฎี การออกแบบและประดิษฐ์นวัตกรรม หรือการนำเสนอเทคนิควิธีการทดลองใหม่ๆ โดยมีกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 2 ครั้ง (ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 1 ฉบับ และระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 1 ฉบับ)

เปิดรับบทความลงตีพิมพ์ใน วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

2021-12-01

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (Thai Socity of Agricultural Engineering Journal) เปิดรับบทความวิจัยและวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับ 1. ต้นกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร, 2. วิศวกรรมดินและน้ํา, 3. กระบวนการหลังเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมอาหาร, 4.  โครงสร้างอาคารเกษตร, 5.  ระบบเกษตร, 6.  คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 7.  พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยจะเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 1 ฉบับ และระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 1 ฉบับ) ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการตีพิมพ์ในวารสารฯ ในสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่แจ้งไว้เบื้องต้น และผู้ส่งบทความจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งและการประเมิน และ จัดทำรูปแบบบทความของวารสารฯ คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด

จริยธรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตีพิมพ์ผลงาน

2021-04-02

บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการตีพิมพ์บทความ ตลอดจนหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการเผยแพร่บทความในวารสารฯ ด้วยเหตุนี้ บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ (Editors and editorial board) ผู้เขียน (Authors) และผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Reviewers) จึงต้องปฏิบัติการตามแนวทางจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการเสนอบทความเพื่อรับการพิจารณา ในส่วนของประเมินบทความให้กับทางวารสาร ฯ และการดำเนินการเพื่อการตีพิมพ์