ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน HSP70 ในไก่พื้นเมืองไทย

Main Article Content

นิทัศน์ วิชาสิทธิ์
ศศิธร สุวัฒนากูร
ทศพร อินเจริญ
สนธยา นุ่มท้วม
รังสรรค์ เจริญสุข

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของยีน HSP70 ในไก่ 11 สายพันธุ์ (ไก่เหลืองหางขาว ไก่ประดู่หางดำ ไก่ชนป่าก๋อย ไก่ชนพม่า ไก่ป่า ไก่ชี ไก่ดำ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่โรดไอร์แลนด์แดง และไก่เล็กฮอร์นขาว) ด้วยเทคนิค PCR-RFLP ซึ่งเครื่องหมายพันธุกรรม HSP70 พบจีโนไทป์ 3 รูปแบบ โดยจีโนไทป์ CC กว่าจีโนไทป์ CG และ GG เท่ากับ CC=0.70, GC=0.19 และ GG=11  ซึ่งคิดเป็นความถี่อัลลีลเท่ากับ C=0.789 และG=0.211 และจากการตรวจสอบ Hardy-Weinberg’s equilibrium พบว่าไก่พื้นเมืองส่วนใหญ่อยู่ในสมดุลยกเว้น ไก่เหลืองหางขาว ไก่ชนพม่า และไก่ป่า สำหรับความหลากหลายยีน HSP70 มีค่าเฮเทอโรไซโกซิตี้คาดคะเน (expected heterozygosity; HE) ในช่วง 0.064-0.473 สูงกว่าค่าเฮเทอโรไซโกซิตี้สังเกตุ (observed heterozygosity; Ho) ในช่วง 0.067-0.367 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยเทคนิค Principle component analysis (PCoA) แสดงถึงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกลุ่มประชากรไก่พื้นเมืองไทยในเขตภาคเหนือตอนล่างและไก่สายพันธุ์ทางการค้า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)