เผยแพร่แล้ว: 2020-11-09

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมักจากขี้หม้อกรองอ้อยร่วมกับมูลสุกรต่อผลผลิต ของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3

เกศศิรินทร์ แสงมณี, ธีระรัตน์ ชิณแสน, นัยวัฒน์ เกิดมงคล, สมประสงค์ จันทรา

9-14

ผลของสารสกัดทางชีวภาพจากฟางข้าวไทยต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่ายพิษ

ปฏิพัทธ์ สันป่าเป้า, กิจษิพัณธ์ หนูแสง, สุพัฒน์ พลซา, ปิยวัฒน์ ปองผดุง, วิทยา ทาวงศ์

27-36

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน HSP70 ในไก่พื้นเมืองไทย

นิทัศน์ วิชาสิทธิ์, ศศิธร สุวัฒนากูร, ทศพร อินเจริญ, สนธยา นุ่มท้วม, รังสรรค์ เจริญสุข

37-44

การวิเคราะห์ความแปรผันทางพันธุกรรมของแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI

สุกัญญา ภูสิงห์, กีรติ ตันเรือน, วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

45-56

การวิเคราะห์หาสารสำคัญและสารสีจากดอกไม้กินได้บางชนิดเพื่อใช้ในอาหารสัตว์ปีก

สุกัญยา แตงโม, สิริพร ห้าวหาญ, ประภาศิริ ใจผ่อง, พัทธนันท์ โกธรรม, Tuan Nguyen Ngoc, ศรัณญา สอนมณี, สุภาวดี แหยมคง

57-64