การวิเคราะห์ความแปรผันทางพันธุกรรมของแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI

Main Article Content

สุกัญญา ภูสิงห์
กีรติ ตันเรือน
วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์
ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์ความแปรผันทางพันธุกรรมของประชากรแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีน COI ในไมโทคอนเดรียของตัวอย่างแมลงวันผลไม้จากทั้งสองพื้นที่รวมทั้งหมด 16 ตัวอย่าง ที่มีขนาด 642 คู่เบส ในการตรวจสอบ พบว่า ประชากรแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ที่ศึกษามี haplotype 10 รูปแบบ มีค่า Haplotype diversity เท่ากับ 0.942 และมีค่า Nucleotide diversity ค่อนข้างต่ำอยู่ระหว่าง 0.00775–0.00964 เมื่อทำการวิเคราะห์แผนภูมิต้นไม้ทางวิวัฒนาการด้วยวิธี Maximum Likelihood พบว่า กลุ่มประชากรแมลงวันผลไม้มีความสัมพันธ์เป็นกลุ่มวงศ์วานวิวัฒนาการเดี่ยว อย่างไรก็ตามผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น จึงมีข้อแนะนำให้ทำการเก็บสำรวจตัวอย่างในพื้นให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้การนำตัวอย่างของแมลงวันผลไม้ชนิดซับซ้อนในสกุล Bactrocera รวมทั้งการใช้ยีนจากบริเวณไมโทคอนเดรียและนิวเครียส มาทำการวิเคราะห์แผนภูมิต้นไม้ร่วมด้วยเพื่อความชัดเจนทางสายสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาตามภูมิศาสตร์ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)