การขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต

Main Article Content

ชินพันธ์ ธนารุจ

บทคัดย่อ

ศึกษาการขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต ที่หมู่บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ 15 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 การทดลอง ดังนี้ 1) ศึกษาความเข้มข้นของ GA3 ที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดผักหวานป่า พบว่า เมล็ดผักหวานที่แช่ GA3 ที่ความเข้มข้น 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงที่สุด คือ 24 เปอร์เซ็นต์ และมีความยาวยอดยาวที่สุด คือ 56.40 มิลลิเมตร ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกสิ่งทดลอง 2) ศึกษาความเข้มข้นของสาร IBA และ NAA ต่อการเกิดรากของกิ่งปักชำผักหวานป่า พบว่า สารควบคุมการเจริญเติบโตทั้ง 2 ชนิด (NAA และ IBA) ทุกความเข้มข้นไม่มีผลต่อการชักนำให้เกิดรากของกิ่งปักชำผักหวานป่า 3) ศึกษาความเข้มข้นของสาร IBA และ NAA ที่มีผลต่อการเกิดรากของกิ่งตอนผักหวานป่า พบว่า NAA ที่ความเข้มข้น 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอัตราการเกิดรากที่สูงที่สุด คือ 100 เปอร์เซ็นต์ และมีจำนวนรากเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ 12.5 ราก ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่งกับทุกสิ่งทดลอง

Article Details

บท
บทความวิจัย